Krediti

Segmenti u okviru malih preduzeća i preduzetnika

Naši kreditni proizvodi namenjeni pravnim licima i preduzetnicima čiji zvanični godišnji poslovni prihodi ne prelaze 2.000.000 Eur mogu se prepoznati u dva segmenta i to:

 • Micro segment čija ponuda pripada preduzećima i preduzetnicima čiji zvanični godišnji prihod ne prelazi 500.000 Eur indeksirano u dinarima.
 • Small segment čija ponuda pripada preduzećima i preduzetnicima čiji zvanični godišnji prihod nije manji od 500.000 Eur i ne prelazi 2.000.000 Eur indeksirano u dinarima.
   

Kriterijumi za odobravanje kredita, garancija i drugih usluga Banke

Crédit Agricole Srbija se bavi finansiranjem obrtnih sredstava i osnovnih sredstava namenjenih malim preduzećima i preduzetnicima koji su registrovani u Srbiji.

Korisnici kredita moraju imati sve neophodne dozvole, odobrenja, ovlašćenja i drugu dokumentaciju koja je neophodna za obavljanje registrovane delatnosti.

Preduslovi za dobijanje Kredita, Garancija i Avala za mala preduzeća i preduzetnike:
 • klijent mora biti registrovan u Srbiji,

 

Krediti mogu biti isplaćivani u dinarima, dinarima sa valutnom klauzulom u EUR, ili u EUR. Krediti mogu biti isplaćivani u EUR samo za svrhe predviđene Zakonom o deviznom poslovanju.

Administrativna naknada se obračunava na odobreni iznos kredita i naplaćuje se prilikom realizacije kredita tako što se automatski naplati iz odobrenog kredita pri njegovoj realizaciji.

Naknada za održavanje kredita se obračunava na odobreni iznos ili na ostatak duga u zavisnosti od vrste kreditnog proizvoda. Period za koji se vrši obračun kao i naplata ove naknade takođe zavisi od vrste kredita.

Naknada za prevremenu otplatu se primenjuje na ostatak duga u slučaju da klijent otplati kredit pre ugovorenog roka.

Srednji kurs NBS na dan transakcije će se primenjivati za isplatu kredita.

Prodajni kurs Crédit Agricole Srbija na dan transakcije će se koristiti za otplatu kredita, kamata i provizije.

Grace period u trajanju do 12 meseci se može odobriti ukoliko priroda posla klijenta kao i svrha kredita zahtevaju grace period kao racionalno rešenje. U vreme grace perioda klijent plaća kamatu na mesečnom nivou koja odgovara iznosu redovne kamate.

   

Vrste obezbeđenja kredita za mala preduzeća i preduzetnike

Prihvatljiva obezbeđenja su:
 • Depozit
 • Menice
 • Ovlašćenje za zaduženje računa
 • Zaloga na osnovnim sredstvima (mašine, oprema, vozila) ili druga pokretna imovina. Procena predmeta zaloge se radi pre isplate kredita.
 • Zaloga na zalihama
 • Jemstvo - Jemac po kreditu može biti pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice. Ukoliko je jemac privredno društvo ili preduzetnik biće zahtevana Ovlašćenja za zaduženje računa iz njihovih poslovnih banaka.
 • Bankarska garancija
 • Hipoteka. Procena predmeta hipoteke se vrši pre isplate kredita.
 • Registracija hipoteke će se zasnivati na osnovu Založne izjave u skladu sa članom 15. Zakona o hipoteci, overene pred sudom i Zahteva za upis hipoteke na osnovu Založne izjave koja je overena prijamnim pečatom nadležnog registra nepokretnosti.
 • Založno pravo nad predmetom kupovine (u ovom slucaju obavezno je učešće od 20%)

 

 

Kontakt centar: 0700 700 500    |    Info e-mail    |    Prigovori
© Credit Agricole Srbija AD Novi Sad, 2015