Kontakt telefon tel. 011 3305 930

Zaštita podataka o ličnosti

CA Leasing DOO (u daljem tekstu CAL) Beograd obrađuje vaše podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije broj 87 od 13.novembra 2018. godine).

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti osigurava da se obrada podataka o ličnosti obavlja u skladu sa garantovanim ljudskim pravima i osnovnism slobodama ljudi.

Ova Informacija o obradi podataka o ličnosti od strane CAL (dalje: Informacija) uključuje obaveze predviđene Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

U skladu sa članom 23. i 24. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti pružamo vam informacije o tome kako obrađujemo vaše podatke o ličnosti, koja prava imate u vezi sa obradom i zaštitom podataka i kako ova prava možete ostvariti.

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tom sigurnost podataka od nezakonite ili neovlašćene obrade, uz primenu najviših organizacionih, tehničkih i bezbednosnih mera zaštite.

Ova informacija odnosi se na fizičko lice koje traži ili prima uslugu od CAL, kao i sva ostala fizička lica koja su učesnici određenih direktnih ili indirektnih poslovnih odnosa sa CAL ili su na bilo koji način povezani ili će biti povezani sa CAL kao rukovaocem obrade podataka o ličnosti (jemci, solidarni dužnici, založni dužnici, naslednici, punomoćnici, staratelji, naslednici, zakonski zastupnici maloletnih lica i zakonski zastupnici pravnih lica, kao i druga fizička lica povezana sa pravnim licem, a čiji su podaci o ličnosti predmet obrade).

1. PODACI O RUKOVAOCU

Rukovalac podacima o ličnosti je CA Leasing drištvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, MB 20310456, PIB 105117875.

Kontakt podaci:

CA Leasing doo Beograd

Ul. Milentija Popovića 5A

11070 Novi Beograd

Telefon: 011/3305-930 
Fax: 011/3305-931

Ako je CAL zajednički rukovalac sa još nekim rukovaocem, u smislu člana 43. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno ako zajedno određuju svrhu i način obrade na temelju poslovne saradnje ili zajedničke usluge ili legitimnog interesa CAL i treće strane, dodatne informacije možete tražiti, osim od CAL i od drugog rukovaoca podacima. U tom slučaju možete ostvariti svoja prava propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti pred svakim rukovaocem pojedinačno kao i protiv svakog od njih.

2. KONTAKT PODACI LICA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti CAL je odredio lice za zaštitu podataka o ličnosti. Povodom svih pitanja vezanih za zaštitu podataka o ličnosti i/ili ostvarivanje prava predviđenih Zakonom o zaštitu podataka o ličnosti, možete se obratiti licu za zaštitu podataka o ličnosti na sledeće adrese:

CA LEASING DOO BEOGRAD

MENADŽER ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

BRAĆE RIBNIKARA 4-6

Telefon 021 4876960

email: dpo@creditagricole.rs

3. PODACI O LIČNOSTI, SVRHE I PRAVNI OSNOVI OBRADE

Podatke o ličnosti dobijamo od vas lično ili nekog drugog izvora u zavisnosti od poslovog odnosa, odnosno svrhe i osnova obrade. Podatke obrađujemo u obimu koji je neophodan za ispunjenje svrhe obrade. Ako vaše podatke o ličnosti dobijamo iz drugog izvora, o tome ćete biti obavešteni u skladu sa članom 24. Zakona o zaštititi podataka o ličnosti.

Informacije o vrstama vaših podataka o ličnosti, koji se obrađuju u vezi sa određenom vrstom bankarske usluge koju CAL pruža kao rukovalac ili zajednički rukovalac u skladu sa članom 43. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, banka će vam pružiti prilikom prikupljanja, u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, putem ugovorenog kanala komunikacije.

Ako CAL obrađuje vaše podatke o ličnosti koji nisu prikupljeni neposredno od vas (npr. zakonski zastupnik pravnog lica, lice ovlašćeno na računu pravnog lica i sl), informacije o obradi podataka o ličnosti dobićete u primerenom roku nakog dobijanja podataka o ličnosti, imjaući u vidu okolnosti konkretne obrade, ili na adresu elektronske pošte ili drugi ugovoreni kanal komunikacije koja se koristi u komunikaciji sa pravnim licem ili u trenutku prvog kontakta sa vama.

CAL nije u obavezi da vam pruži tražene informacije, u skladu sa članom 24. stav 5 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ako tim informacijama već raspolažete, ako je pružanje tih informacija nemoguće ili bi predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava, a naročito u slučaju obrade u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja, kao i u statističke svrhe, pod uslovom da se primenjuju mere iz člana 92 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. CAL nema obavezu pružanja navedenih informacija ako je verovatno da bi pružanje istih onemogućilo ili znatno otežalo ostvarivanje svrhe obrade, pod uslovom da CAL kao rukovalac preduzme odgovarajuće mere zaštite prava i sloboda, kao i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose, što uključuje i javno objavljivanje informacija. Pord ovoga, CAL nema obavezu dostavljanja informacija ako prikupljajne ili oktrivanje podataka o ličnosti izričito propisano zakonom kojim se obezbeđuju odgovarajuće mere zaštite vaših legitimnih interesa. CAL nema obavezu pružanja informacija ako se poverljivost podataka mora čuvati u skladu sa obavezom čuvanja profesionalne tajne koja je propisana zakonom.

Određene podatke o ličnosti CAL razmenjuje sa članiciama Credit Agricole grupe, u legitimnom interesu, a kako bi se upravljalo rizicima na nivou grupe. Takođe, podatke dostavljamo trećim licima i državnim organima, u legitimnom interesu sprečavanja prevara i pranja novca. Pored toga, određene podatke dobijamo i vašim nalozima za plaćanje, kao i podatke koji proizilaze iz korišćenja aplikacija koje su povezane sa nekim od ugovorenih usluga – uključujući podatke o geolokaciji, podatke koji proizilaze iz web usluge i sl).

4. KATEGORIJE PODATAKA O LIČNOSTI KOJE OBRAĐUJEMO

a) Identifikacioni podaci

U cilju uspostavljanja poslovne saradnje sa vama ili pružanja određene finansijske usluge, CAL su potrebni vaši identifikacioni podaci. Prilikom uspostavljanja poslovne saradnje i provere vašeg identitieta, kao i sprovođenja dubinske analize i ispunjenja zakonskih obaveza CAL (u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansirajna terorizma) prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti i to ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresu prebivališta ili boravišta, podatke o vrsti, broju izdavaocu i roku važenja lične isprave, statusu rezidenta. Odbijanje pružanja ovih podataka ima za posledicu odbijanje Vašeg zahteva za sklapanje određenog ugovora s CAL ili uspostavljanja poslovnog odnosa.

b) Ostali podaci

Pored indetifikacionih podataka navedenih gore, CAL obrađuje vaše kontakt podatke i to adresu za primanje određenih obaveštenja – u skladu sa zakonom, broj mobilnog telefona, e-mail adresu i to bilo u cilju izvršenja određenog ugovora (slanje obaveštenja o konkretnom proizovodu) i/ili obaveštavanja u cilju sprečavanja potencijalnih prevara i /ili ukoliko ste CAL dali izričitu saglasnost. Pojedini podaci mogu biti neophodni za izvšenje određenog ugovora, ukoliko je pružanje usluge uslovljeno  davanjem podataka (npr. korišćenje mobilnog telefona za mobilnu aplikaciju). Odbijanje davanja traženih podataka za posledicu će imati odbijanje zahteva za zaključenje određenog ugovora sa CAL.

Podatke o polu prikupljamo u svrhu prilagođenog obraćanja, prilikom slanja obaveštenja koja proizilaze iz ugovornog odnosa ili su zasnovane na saglasnosti koju ste dali CAL.

Kopiju vašeg ličnog dokumenta ili ispis elektronskog čitača identifikacionog dokumenta koristimo u cilju ispunjenja pravnih obaveza CAL kao rukovaoca podacima o ličnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i u svrhu potvrde vaše identifikacije prilikom zaključenja ugovora i korišćenja određenih usluga i ažuriranja vaših podataka, te u cilju ispunenja legitimnog interesa CAL u pogledu sprečavanja prevara.

Ako se obraćate CAL putem telefonskog kontakt centra ili ako vas anka kontanktira nakon vašeg poziva, razgovor može biti snimljen u određenim slučajevima, o čemu ćete biti prethodno upozoreni. U zavisnosti od predmeta razgovora, a ukoliko je potrebno da se utvrdi vaš identitet, CAL može od vas tražiti i neke druge podatke, koji su neophodni za utvrđivanje vašeg indentiteta.

Ukoliko se CAL obraćate putem internet stranice www.ca-leasing.rs, a očekujete povratnu informaciju, CAL može od vas tražiti osnovne identifikacione i kontakt podatke. Ovako dati podaci neće biti dostupni ostalim korisnicima.

U zavisnosti od vrste  proizvoda  i tražene usluge, CAL može prikupljati i obrađivati i druge podatke nužne za izvršenje ugovora ili radnji koje prethode ugovoru ili ispunjenje zakonske obaveze ili legitimnog interesa CAL ili trećeg lica ili po osnovu vaše salasnosti, a u skladu sa članom 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

U nastavku vam dajemo inforativni pregled podataka o ličnosti koje obrađujemo za pojedine vrste proizvoda i finansijskih usluga koje pružamo svojim klijentima. Informacije koje nisu sadržane u ovom dokumentu biće vam date usmeno ili na drugi primeren način u trenutku njihovog prikupljanja, u skladu sa članom 23. i 24 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

USLUGE FINANSIJSKOG LIZINGA

Za izradu ponude usluge finansijskog lizinga (ili informativnog obračuna na Vaš zahtev) i/ili analizu zahteva i/ili odobrenja a i/ili izvršavanja ugovora o lizingu, kao i radnji koje prethode odobrenju proizvoda, uz identifikacione podatke, kao i identifikacione podatke drugih učesnika u poslu (solidarni dužnici, jemci, založni dužnici ili neki drugi učesnici) u svrhu procene vaše finansijske situacije i kreditne sposobnosti te davanja odgovarajućih objašnjenja vezanih uz ponuđeni lizing proizvod prilagođen Vašim potrebama i mogućnostima, upravljanje rizicima, ispunjenje regulatornih, posebno odluka Narodne banke Srbije i Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, potrebni su nam i dodatni podaci kao što su podaci o: bračnom statusu, povezanim licima (npr. podaci o bračnom drugu ili članu uže porodice ili fizičkim licima iz pravnog lica s kojima ste u bliskoj poslovnoj vezi), stručnoj spremi, zaduženjima u drugim kreditnim i finansijskim institucijama, podaci o stanovanju, podaci o vrsti kreditne kartice koju koristite, podaci o broju članova porodice, podaci o broju izdržavanih članova domaćinstva i dr.

Podatke o zaposlenju, visini primanja, rashodima, potrošnji i sl. obrađujemo kako bismo mogli da procenimo jedan od izvora primanja i mogućnosti otplate lizinga iz Vaših primanja kao primarnog izvora otplate Vaših obveza. Vaše podatke kod odobravanja određene vrste lizing usluge obrađujemo i automatizovanom obradom (uključujući profiliranje). U tom slučaju imate pravo da se obezbedi učešće fizičkog lica pod kontrolom rukovaoca u donošenju odluke, da izrazite stav u vezi sa odlukom, kao i da osporite odluku pred ovlašćenim licem rukovaoca.

Takođe, kod procene Vaše kreditne sposobnosti i sposobnosti urednog ispunjenja obveza, CAL može tražiti od Vas izveštaj Kreditnog biroa. Ove podatke možemo obrađivati i u slučaju odobravanja kredita od strane CAL i trećeg lica kao zajedničkog rukovaoca, te u tom slučaju, ako niste zadovoljni takvom obradom, možete podneeti prigovor što je detaljnije opisano niže.

Kod nekih prozivoda obrađujemo i podatke o Vašem tekućem računu u nekoj drugoj banci radi provere urednosti poslovanja i/ili visine i/ili redovnih isplata Vaših primanja radi obračuna kreditne sposobnosti i isplate odobrenog kredita ili plaćanja kredita ako se na taj način plaća kredit (npr. isplata kredita, ugovaranje trajnog naloga i sl.).

Ako se Vaš kredit odobrava na temelju neke poslovne saradnje između CAL i trećeg lica, bilo članice Grupe Credit Agricole ili trećeg lica, bez obzira na vlasničku povezanost s CAL podaci se razmjenjuju između  CAL i te pravnog lica samo u obimu koji je nužan za izvršenje tog ugovora uz poštovanje svih tehničkih i organizacionih preduslova i zaštite Vaših podataka.

Ako svoje obveze ne podmirujete na vreme, Vaši podaci mogu da se obrađuju u svrhu naplate potraživanja, što uključuje, ali se ne ograničava telefonske kontakte u meri u kojoj je to dopušteno propisima koji uređuju zaštitu potrošača, eksternalizaciju naplate obrađivačima podataka o ličnosti u Republici Srbiji. Ako se prilikom naplate aktiviraju instrumenti obezbeđenja, Vaše podatke obrađujemo u tu svrhu. Kod prinudne naplate potraživanja obrađujemo podatke koji su propisani pojedinim propisom (npr. Zakonom o izvršenju i obezbeđenju i dr.) te ih u određenim slučajevima dostavljamo   advokatima.

SVRHA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Podatke o ličnosti navedene u ovoj informaciji, a koje CAL obrađuje, bilo da su prikupljeni od vas bilo od trećeg lica, CAL obrađuje u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i to u sledeće svrhe:

1. Pružanje finansijskih usluga (član 12. stav 2 tačka 2 Zakona o zaštiti podaka o ličnosti) obrada podataka o ličnosti iz ove tačke nužna je za pružanje bankarskih i/ili finansijskih usluga od strane CAL i sklapanje i izvršenje određenog ugovornog odnosa u kom ste stranka ili kako bi CAL preduzela određene radnje na Vaš zahtev pre sklapanja ugovora. Ako odbijete da pružitie određene podatke potrebne za izvršavanje ugovora ili aktivnosti koje prethode sklapanju ugovora i pružanju usluge, CAL nije u mogućnosti da sklopi ugovor sa vama.

Svrha pojedine obrade podataka kao i kategorije podataka koje ste dužni da nam pružite pre sklapanja ugovora ili pružanja usluge zavise od specifičnosti pojedinih usluga koju su opisane ranije. Za obradu podataka u svrhu izvršenja ugovora ili radnji koje preduzimamo na Vaš zahtev pre sklapanja ugovora nije potrebna Vaša saglasnost.

2. Poštovanje pravnih obaveza CAL kao rukovaoca (član 12. stav 2. tačka 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) - Za obradu podataka o ličnosti koja je nužna radi poštovanja raznih pravnih obaveza CAL kao rukovaoca podacima na osnovnu propisa Republike Srbije vaš pristanak nije potreban. Ova obrada je nužna, kada je to na primer potrebno u svrhu primene propisa o sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, oporezivanja, propisa o sprečavanju prevara u platnim uslugama ili ispunjavanju upita ili zahteva regulatornih organa (npr. Upravljanje kreditnim rizikom I postupanje CAL u skladu sa propisima koje donosi Narodna banka Srbije), u svrhu rešavanja prigovora na osnovnu merodavnih propisa (npr. Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga).

3. Potrebe legitimnog interesa CAL kao rukovaoca  ili treće strane (član 12. stav 2 tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ) - Osim obrada podataka koje su za CAL, kao rukovaoca podacima, nužne zbog:

a) izvršavanja ugovora u kom je lice na koje se podaci odnose stranka ili kako bi se preduzele radnje na zahtev lica pre sklapanja ugovora ili

b) radi poštovanja pravnih obaveza CAL kao rukovaoca,

CAL preduzima i obrade, u obimu u kom su nužne, radi ostvarenja legitimnih interesa CAL i trećih strana.

Legitimni interesi na kojima se zasniva obrada moraju biti takvi da su jači od interesa ili osnovnih prava i sloboda lica na koje se podaci odnose.

Obrada zasnovana na legitimnim interesima CAL može sprovoditi u sledećim situacijama:

 • Obrada podataka u svrhu utvrđivanja preferencija i stavova klijenata, te segmentacije klijenata s ciljem nuđenja proizvoda i usluga koje bolje odgovaraju potrebama i željama pojedinih kategorija klijenata. Na ovaj se način interesi CAL za pružanjem bolje i kvalitetnije usluge svojim klijentima podudaraju s interesima i očekivanjima klijenata da dobiju najbolju moguću uslugu, u skladu sa njihovim očekivanjima.
 • Obrada podataka u svrhu učešća u nagradnom programu CAL, te ostvarivanju pogodnosti i popusta zasnovanih na korišćenju grupa proizvoda koje koristite u CAL i/ili pravnim licima kojima je CAL distributer usluga (uključujući i društva za osiguranje sa kojima CAL ima sklopljen ugovor o zastupanju u osiguranju), što podrazumeva, ali ne ograničava dostupnost informacija o proizvodima i uslugama CAL i trećih lica koje su ugovorene putem distributivnih kanala CAL.
 • Obrada podataka s ciljem upravljanja i razvoja novih proizvoda i usluga CAL, kao i procene verovatnosti ugovaranja
 • Obrada podataka u svrhu bezbednosti informacionog sistema i aktivnosti CAL, uključujući i sigurnost usluga koje se nude
 • Obrada podataka s ciljem praćenja i očuvanja fizičke bezbednosti u poslovnim prostorijama CAL, što uključuje video nadzor poslovnih prostorija CAL i evidenciju posetilaca.
 • Obrada podataka radi sprečavanja i istrage prevara i drugih krivičnih dela na štetu klijenata CAL i/ili CAL, kao i sprečavanja zlouporabe usluga koje pruža
 • Obrada podataka unutar Grupe Credit Agricole za interne administrativne potrebe i upravljanje rizicima na nivou grupe, što uključuje i proveru urednosti poslovanja.
 • Obrada podataka potrebna radi pokretanja i vođenja pravnih sporova radi ostvarivanja prava i interesa CAL ili trećih lica.
 • Obrada podataka s ciljem dodatnih procena rizika (na primer, kreditne sposobnosti), odnosno veroatnosti da će klijenti CAL obveze iz ugovora ispuniti na način određen tim ugovorom i sprečavanje dovođenja Vas u stanje prezaduženosti, te praćenje ispunjenja ugovora (npr. razmena i korišćenje podataka s trećim licima radi utvrđivanja boniteta pravnih i fizičkih lica).

Obrada podatka za potrebe direktnog marketinga, kada se ponuda temelji na okolnosti da klijent prethodno već koristi proizvode i/ili usluge sličnih karakteristika i mogućnosti onima koje se nude.   U slučajevima obrade podataka na osnovu legitimnog interesa Vaš pristanak nije potreban. U ovim slučajevima, imate pravo da u svakom trenutku podnesete zahtev za ostvarivanja prava lica na koje se podaci odnose na način opisan u ovoj Informaciji.

4. Saglasnost za obradu podataka u jednu ili više posebnih svrha (član 12. stav 2 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ) Kako bismo dodatno prilagodili naše ponudu Vašim željama i potrebama, obaveštavali Vas o novim uslugama i pogodnostima te od Vas dobili povratne informacije o zadovoljstvu pruženim uslugama, razmotrili Vaše predloge za poboljšanjima ili Vas uključili u istraživanja i ankete koje provodimo te nagradili Vašu lojalnost učestvovanjem u nagradnim igrama i takmičenjima, potrebna nam je Vaša saglasnost.

Za obradu Vaših podataka o ličnosti u svrhu:

 • obaveštavanja o bankarskim i finansijskim uslugama CAL, kao i o mogućnostima ostvarivanja pogodnosti i popusta (na primer, Vama prilagođene ponude CAL po kreditnim, računskim, kartičnim, depozitnim uslugama, te ostvarenja različitih pogodnosti i popusta vezanih uz te usluge)
 • obaveštavanja o uslugama članica Grupe Credit Agricole, kao i o mogućnostima ostvarivanja pogodnosti i popusta (na primer Vama prilagođene ponude članica Grupe koje CAL nudi kao zastupnik/distributer, ponuda kredita vezanih uz kartične proizvode, finansijski lizing, te ostvarenja različitih pogodnosti i popusta vezanih uz te usluge)
 • obaveštavanja o uslugama drugih pravnih lica, kao i o mogućnostima ostvarivanja pogodnosti i popusta (prilagođene ponude drugih pravnih lica koje CAL nudi kao zastupnik u osiguranju/distributer tih usluga na temelju ugovora o poslovnoj saradnji, kao što su ponude polisa osiguranja i usluga te vezanih mogućih pogodnosti i popusta)
 • kontaktiranja vezano za učešće u anketama, nagradnim igrama što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim direktnim kontaktiranjem (učešće u anketama o ispitivanju zadovoljstva klijenata, istraživanju tržišta ili kvaliteta pružanja usluga, kao i primanje prijedloga za poboljšanje)
 • korišćenja biometrijskih podataka kao i nekih funkcionalnosti on-line bankarstva, potrebna nam je Vaša saglasnost.

Ako ste nam do sada dali saglasnost za obradu podataka o ličnosti za određene svrhe, zakonitost takve obrade zasniva se na Vašoj saglasnosti. Svaka saglasnost može se u bilo kom trenutku povući. Ovo se takođe odnosi i na povlačenje saglasnosti koje su nam date pre stupanja na snagu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Isto tako, davanje ili uskraćivanje saglasnosti s Vaše strane ne utiče na izvršenje ugovora, niti pak prestanak nekog ugovornog odnosa ima za posljedicu i prestanak važenja saglasnosti koju ste nam dali.

Saglasnost možete povući kontaktiranjem CAL ili službenika za zaštitu podataka o ličnosti na kontakt adrese iz  navedene u ovoj Informaciji.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI POVEZANA SA KORIŠĆENJEM INTERNET PREZENTACIJE RUKOVAOCA

CAL putem ovog Internet sajta vrši prikupljanje i obradu sledećih podataka o ličnosti: Ime i prezime korisnika, datum rođenja korisnika, kontakt telefon korisnika, E-mail adresa korisnika i adresa korisnika i podaci o lokaciji terminalne opreme korisnika.

Navedene podatke koristimo isključivo radi lakšeg pružanja usluga putem ovog Internet sajta, kao i radi kontakta, informisanja korisnika i marketinga, u svemu skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.  CAL može u navedene svrhe ove podatke o ličnosti dostaviti i trećim licima.

Internet sajt CAL koristi Cookie-je. Cookie je podatak koji se skladišti na računaru korisnika i koji omogućava praćenje i analizu poseta Internet stranici u cilju optimizacije Internet stranice CAL i njenog ugodnijeg i lakšeg korišćenja. Cookie-ji se ne mogu koristiti za ličnu identifikaciju. Ukoliko ne želite da prihvatite da se Cookie skladišti na vašem računaru, neophodno je da onemogućite Cookie za ovu internet stranicu u vašem internet pretraživaču. Uskladišten Cookie možete obrisati iz vašeg internet pretraživača. Onemogućavanje Cookie-ja može dovesti do umanjenja funkcionalnosti Internet sajta.

KATEGORIJE PRIMALACA PODATAKA O LIČNOSTI

Pristup Vašim podacima o ličnosti imaju zaposleni CAL i druga lica koje zbog prirode poslova koje obavljaju sa CAL ili za CAL imaju pristup poverljivim podacima. Ova lica moraju čuvati poverljivost ovih podataka jer su ovi podaci i poslovna tajna te se ne smeju otkriti trećim licima, iskoristiti protiv interesa Vas ili CAL ili omogućiti trećim licima da je iskoriste.

Osim toga, da bi se postigle svrhe obrada navedena ranije u ovoj Informaciji, Vaše podatke o ličnosti možemo dostavljati drugim članicama Grupe Credit Agricole (u delu u kojem je razmena oslobođena čuvanja poslovne tajne), ili nadređenoj bankarskoj instituciji Credit Agricole S.A. , uključujući i pravno lice kom su povereni određeni poslovi informacionog sistema i nekih administrativnih usluga na nivou Grupe, a sve u svrhe upravljanja rizicima na niovu grupe , kao i ukoliko su podaci potrebni za ostvarenje neke saradnje ili legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane.

Na osnovu pravnih obveza prema posebnim propisima, CAL ima obvezu da podatke o ličnosti dostavi i nadzornim organima (na rprimer: Narodna banka Srbije, Agencija za borbu protiv korupcije, Uprava za sprečavanje pranja novca , pravosudni organi i dr.) ili za potrebe prikupljanja i pružanja podataka o bonitetu fizičkih lica ili pravnom licu ako je takva obveza propisana posebnim propisom.

Osim prethodno navedenih kategorija primalaca, CAL Vaše podatke prenosi za potrebe sprovođenja eksternalizovanih aktivnosti (na primer, pravnom licu za pripremu i distribuciju pošte, pravnom licu za potrebe kartičnog poslovanja i dr.). Za potrebe vođenja određenih postupaka pred sudovima i drugim organima podaci se mogu dostavljati advokatima.

Informacije o određenim kategorijama primalaca Vaših podataka, ako nisu obuhvaćene ovom tačkom, biće Vam pružene prilikom ugovaranja pojedine usluge ili naknadno, a u skladu s članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

6. PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U TREĆE ZEMLJE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Vaši podaci o ličnosti  obrađuju se u Republici Srbiji ili Evropskoj uniji. Ako je potrebno, iz nekih tehničkih ili operativnih razloga CAL zadržava pravo da prenese Vaše podatke o ličnosti u zemlje izvan EU-a, u odnosu na odluke Europske komisije o primerenosti ili na temelju odgovarajućih zaštitnih mera ili određenih odstupanja uređenih Opštom Uredbom o zaštiti podataka.

7. PERIOD ČUVANJA PODATKA O LIČNOSTI

Vaše podatke o ličnosti čuvamo u periodu ili određenom pojedinim propisom (npr. Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Zakonom o računovodstvu) ili ne duže od onoga što je nužno za postizanje svrhe za koje su obrađeni, ako razdoblje čuvanja nije propisano ili je propisano minimalno razdoblje čuvanja. Vaši podaci o ličnosti mogu se obrađivati i duže vreme ako je to potrebno za neke druge opravdane svrhe (za potrebe sudskih i drugih pravnih postupaka i dr.) što dovodi do produženja rokova čuvanja podataka i izvan rokova koji su navedeni u ovoj tački. Rokovi čuvanja podataka u određenim slučajevima obrada za koje nije zakonom propisan rok čuvanja, mogu biti duži ili kraći od gore navedenih rokova te taj rok određuje CAL kao rukovalac, s tim da se u tim slučajevima podaci čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se podaci obrađuju.

8. PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Možete se u bilo kojem trenutku obratiti CAL kao rukovaocu radi ostvarivanja svojih prava u skladu s Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti na kontakt adrese sa početka ove Informacije. Svoj zahtev možete podneti pisanim putem ili neposredno u poslovnicama CAL ili na adresu službenika za zaštitu podataka o ličnosti: dpo@creditagricole.rs.

 

O radnjama koje preduzimamo vezano na Vaš zahtev, CAL će Vas bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od trideset dana od prijema zahteva obavestiti o preduzetim radnjama. Izuzetno, taj rok se može po potrebi produžiti za dodatna dva meseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. CAL će Vas u tom slučaju obavestiti u roku od trideset dana od zaprimanja zahteva o razlozima odlaganja.

Ako ste zahtev podneli elektronskim putem, informacije će Vam biti pružene na isti način, ako je to moguće, osim ako u svom zahtevu niste drukčije zatražili. Ako CAL ne postupi po Vašem zahtevu, u roku od trideset dana bez odlaganja i najkasnije u roku od trideset dana od prijema zahteva, obavestiće Vas o razlozima zbog kojih nije postupila i o mogućnostima podnošenja pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Svaka komunikacija i radnje koje CAL preduzima u vezi s ostvarivanjem prava navedenih u nastavku biće besplatne. Međutim, ako su Vaši zahtevi očito neosnovani ili prekomerni, posebno zbog njihovog ponavljajućeg karaktera, CAL Vam može naplatiti naknadu, uzimajući u obzir nastale troškove ili odbiti da postupa po Vašim zahtjevima.

Možete se obratiti CAL, kao rukovaocu, radi ostvarivanja sledećih prava:

1. Pravo na pristup podacima - Od CAL, rukovaoca, možete dobiti potvrdu o tome obrađuju li se Vaši podaci, ako se obrađuju, imate pravo na pristup podacima o ličnosti i informacijama predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ako se podaci o ličnosti eventualno prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, imate pravo da budete obavešteni o odgovarajućim zaštitnim merama vezanim za prenos.

Ako to zatražite, CAL će Vam dostaviti kopiju podataka o ličnosti koji se obrađuju. Za sve dalje tražene kopije CAL Vam može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako se zahtev podnosi elektronskim putem, i ako nije drukčije traženo, CAL će ih dostaviti u uobičajenom elektronskom obliku obliku.

2. Pravo na ispravak Možete zatražiti od CAL ispravak svojih podataka o ličnosti koji su netačni, kao i, uzimajući u obzir svrhu obrade, njihovu dopunu, ako su podaci nepotpuni, dajući dopunsku izjavu.

3. Pravo na brisanje ("pravo na zaborav") - Možete zatražiti od CAL kao rukovaoca brisanje podataka ako je ispunjen jedan od razloga predviđenih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ovim Vas obaveštavamo da CAL ne sme izbrisati Vaše podatke ako je njihova obrada neophodna,  radi udovoljenja zakonskoj obvezi čuvanja ili iz razloga od javnog interesa za postavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

4. Pravo na ograničenje obrade - Možete zatražiti od CAL ograničenje obrade svojih podataka ako je ispunjen jedan od slučajeva u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, među kojima, na primer ako je potrebno proveriti tačnost Vaših podataka i

5. Pravo na prenos podataka - Ako se obrada Vaših podataka o ličnosti temelji na saglasnosti ili je potrebna za izvršenje ugovora ili za preduzimanje radnji pre sklapanja ugovora i ako se obrada provodi automatizovanim sredstvima, možete: zatražiti pribavljanje podataka o ličnosti koje ste dobili u strukturiranom, uobičajenom obliku i mašinski čitljivom formatu ili preneti svoje podatke drugom rukovaocu. Osim toga, možete zatražiti da se Vaši podaci prenose direktno od CAL drugom rukovaocu pod uslovom da je to tehnički primenjivo za Banku. U tom ćete slučaju CAL dostaviti sve tačne podatke o novom rukovaocu kom namjeravate preneti svoje podatke, dajući CAL pisani

6. Pravo na prigovor - U bilo kojem trenutku možete podneti prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti na kontakt adrese iz ove Informacije ako se obrada obavlja u javnom interesu ili je nužna u svrhu ostvarivanja legitimnih interesa CAL kao rukovaoca (uključujući profilisanje) ili ako Vaše podatke obrađujemo u svrhe direktnog Ako se odlučite za podnošenje prigovora, CAL će se suzdržati od dalje obrade Vaših podataka, osim ako CAL ne dokaže da postoje zakonski razlozi za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode lica čiji se podaci obrađuju ili je obrada potrebna za podnošenje,ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.

7. Automatizovano pojedinačno donošenje odluka, uključujući profilisanje - U slučaju automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje (npr. kod skoring modela radi odobrenja određenih vrsta kredita ili odobravanja limita po kreditnoj ili debitnoj kartici, procene verovatnosti ispunjenja ugovornih obveza ili procenjivanja određenih ličnih aspekata vezanih uz lice, kao što su iznosi primanja, troškovi, dosadašnji poslovni odnos, prilagođene ponude i ) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti daje Vam pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatizovanoj obradi Vaših podataka, uključujući profilisanje, osim ako je ova odluka:

a) nužna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između Vas i CAL

b) dopuštena propisima Republike Srbije

c) temeljena na Vašoj saglasnosti.

U slučajevima pod tačkama a) i c) CAL će implementirati odgovarajuće mere da zaštiti Vaša prava, Vaše slobode i Vaš legitimni interes, a Vi možete iskoristiti pravo da dobijete ljudsku intervenciju od CAL kako biste izrazili svoje stanovište i osporili odluku.

8. Pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora nadležnom telu za zaštitu podataka Uprkos Vašem pravu da se obratite upravnom telu ili sudu, ako smatrate da obrada Vaših podataka koju CAL predstavlja kršenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i/ili važećih propisa Republike Srbije, možete podneti prigovor i Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti. Nezavisno od prethodno navedenog, ako smatrate da je obradom podataka koju sprovodi CAL prekršen Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka na adresu dpo@creditagricole.rs kako bismo zajednički pokušali rešiti Vašu pritužbu.

Kursna lista
 

Elektronsko bankarstvo