Vrsta predmeta lizinga

  • Ovi podaci su informativni i lako se prilagođavaju Vašim željama i potrebama u zavisnosti od ponuđenih obezbeđenja i oceni Vašeg boniteta.
  • Ova informativna ponuda iskazuje se na zahtev primaoca lizinga i uključuje lizing naknadu. Kamatna stopa primenjena u ovom obračunu je fiksna.
  • Klijentu će biti naplaćen trošak povlačenja izveštaja iz Kreditnog biroa, prema važećem cenovniku Udruženja banaka Srbije, koji će uticati na vrednost efektivne kamatne stope.
  • U slučaju odloženog plaćanja PDV-a naplaćivaće se administrativni trošak od 12,00% na godišnjem nivou
  • Primalac lizinga je obavezan da snosi troškove kasko osiguranja, obaveznog osiguranja od auto odgovornosti, godišnjeg tehničkog pregleda i registracije. Budući da je davalac lizinga vlasnik predmeta lizinga, primalac lizinga neće angažovati posrednike I zastupnike u osiguranje, već je saglasan da nakon odabira Osiguravajućeg društva koje ima potpisan ugovor o zastupanju sa Davocem lizinga, angažuje Davaoca lizinga kao zastupnika u osiguranju.
  • Svi iznosi na ponudi prikazani su u EUR pri čemu se koristio srednji kurs EUR za devize Narodne banke Srbije na dan izrade ponude. Sva plaćanja će se izvoditi u dinarima na dan plaćanja, pri čemu će se za preračun koristiti srednji kurs EUR za devize Narodne banke Srbije.
  • Pravo opcije. Urednom uplatom poslednje rate, kao i svih ostalih dospelih rata i troškova, primalac lizinga stiče pravo da otkupi predmet lizinga po ceni preostale vrednosti predmeta lizinga uz obavezu da u celini snosi troškove takvog prenosa svojine uključujući i plaćanje svih zakonom predviđenih poreza u tom trenutku.
  • Prevremena otplata. Trošak prevremene otplate preostale lizing naknade će se obračunati na sledeći način: preostali neplaćeni iznos glavnice uvećan do 3% + trošak svih radnji Davaoca lizinga u jednokratnom iznosu od 100 EUR uvećan za sve zakonom propisane poreze i takse.
  • Primalac lizinga se obavezuje da Davaocu lizinga plati interkalarnu kamatu, obračunatu na iznos finansiranja, za ukupan broj dana korišćenja od momenta preuzimanja predmeta lizinga do momenta dospeća prve lizing rate. Kamatna stopa kod obračuna interkalarne kamate je jednaka ugovornoj kamatnoj stopi.
  • Informativna ponuda uručuje se primaocu lizinga pre podnošenja zahteva za finansiranje i ne predstavlja ponudu za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu. Davalac lizinga zadržava isključivo pravo da odluči da li će zaključiti ugovor o finansijskom lizingu nakon prijema zahteva za finansiranje i kompletne dokumentacije primaoca lizinga koja je potrebna za proveru informacija koje je gore naveo primalac lizinga.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Možete nas kontaktirati putem navedenih telefona, telefaksa ili e-mail adresa.

S poštovanjem,


CA LEASING SRBIJA D.O.O.

Milentija Popovića 5A, 11070 Beograd
Tel: +381 11 3305 930
E-Mail: info@ca-leasing.rs
Web site: https://www.creditagricole.rs/CALeasing