Kontakt telefon tel. 011 3305 930

Obaveštenje o olakšicama NBS

19/03/2021

OBAVEŠTENJE

o uslovima i pravu korisnika na podnošenje zahteva za odobravanje olakšica u otplati obaveza u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije

Crédit Agricole Leasing Srbija, bezrezervno nastavlja da se u potpunosti stavlja na raspolaganje svojim klijentima kako bi što bezbolnije prošli kroz ovaj izazovni period izazvan pandemijom Korona virusa.

Nove mere, koje imaju za cilj relaksiranje finansijskih obaveza korisnika tokom pandemije, omogućavaju korisnicima da podnesu zahtev za odobravanje olakšica u otplati obaveza u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 („Sl. glasnik RS", br. 150/2020 i 21/2021) (dalje: Odluka NBS).

Opšti uslovi za dobijanje olakšice za sve klijente Lizinga

Odluka NBS se odnosi na fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva (dalje: korisnik) i ista se primenjuje na lizing ugovore.

Olakšice se mogu koristiti za jedan ili više lizing ugovora.

Opšti uslov koji korisnik mora da ispuni da bi stekao pravo na olakšice je:

 • da ima poteškoća u izmirivanju obaveza odnosno da nije u mogućnosti da izmiruje obaveze
 • da na dan 29. februara 2020. godine,kao ni u periodu od 12 meseci pre tog dana,ni jedno potraživanje od tog korisnika nije bilo klasifikovano kao problematična obaveza u lizingu niti da je korisnik bio u statusu neizmirenja obaveza po proizvodima u lizngu

 

Posebni uslovi za dobijanje olakšice - FIZIČKA LICA

U smislu Odluke NBS, smatra se da klijent fizičko lice ima poteškoća u izmirivanju obaveza odnosno da nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema lizingu , ako ispunjava JEDAN od sledećih uslova:

 • Ukoliko je korisnik  na dan stupanja na snagu Odluke NBS (15. decembra 2021.godine) odnosno na dan 28. februara 2021. godine u docnji dužoj od 30 dana
 • Ukoliko  je korisnik  na dan 15. decembra 2020. godine u docnji dužoj od 30 dana
 • Ukoliko korisnik na dan podnošenja zahteva, a najkasnije do 30. aprila 2021. godine ima status nezaposlenog lica
 • Ukoliko je korisnik u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije koji je ispod prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjim podacima nadležnog organa
 • Stepen kreditne zaduženosti korisnika prelazi 40%, a korisnik je u poslednja tri meseca ostvario prosečni neto mesečni prihod manji za 10% ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. godine, pri čemu prosečni neto mesečni prihod tog korisnika u poslednja tri meseca ne prelazi 120.000 dinara

Osim gore navedenih kriterijuma, Lizing na osnovu obrazloženog zahteva korisnika može da oceni da postoje i druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja korisnika i time na njegovu mogućnost da uredno izmiruje obaveze prema Lizingu.

 

Posebni uslovi za odobravanje olakšica - POLJOPRIVREDNIK, PREDUZETNIK I PRIVREDNA DRUŠTVA

 

U smislu Odluke NBS, smatra se da klijent poljoprivrednik, preduzetnik ili privredno društvo ima poteškoća u izmirivanju obaveza odnosno da nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema lizingu, ako ispunjava JEDAN od sledećih uslova:

 

 • Ukoliko je korisnik  na dan stupanja na snagu Odluke NBS (15. decembra 2021.godine) odnosno na dan 28. februara 2021. godine u docnji dužoj od 30 dana
 • Ukoliko  je  na dan 15. decembra 2020. godine u docnji dužoj od 30 dana
 • Ukoliko  u periodu do dana podnošenja zahteva , a najkasnije do 30. aprila 2021. godine , korisnik ima pad poslovnog prihoda, odnosno prometa od najmanje 15% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini
 • Ukoliko je korisnik imao prekid poslovanja u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije COVID – 19 ili

Osim gore navedenih kriterijuma, Lizing na osnovu obrazloženog zahteva korisnika može da oceni da postoje i druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja korisnika i time na njegovu mogućnost da uredno izmiruje obaveze prema Lizingu.

 

OLAKŠICA U OTPLATI OBAVEZA PODRAZUMEVA SLEDEĆE:

 • Grejs period od šest meseci
 • U toku trajanja grejs perioda, lizing ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu u tom periodu obračunava ugovorenu kamatu
 • Rok otplate lizing se produžava na način da iznos anuiteta (mesečne obaveze korisnika) po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate lizinga ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšice
 • Korisnik ima mogućnost odabira, da li će kamatu obračunatu za vreme trajanja grejs perioda plaćati u toku trajanja tog perioda ili po njegovom prestanku
 • Uslovi otplate obaveza ugovoreni odobravanjem olakšica (npr. visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i sl.) ne mogu biti nepovoljniji za korisnika u odnosu na prvobitno, odnosno ranije ugovorene uslove 

Ukoliko se korisnik opredeli za plaćanje kamate obračunate za vreme trajanja grejs perioda, nakon prestanka tog perioda, kamata se u tom slučaju pripisuje glavnom dugu i ravnomerno raspoređuje na period otplate klizinga.

Kamata iz prethodnih moratorijuma ostaje u istom režimu kakava je bila pre primena olakšica odnosno ta kamata se naplaćuje nakon prestanka grejs perioda na način da se ravnomerno raspoređuje na period otplate kredita i ne pripisuje se ostatku duga.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA DOBIJANJE OLAKŠICA

Korisnik može podneti banci zahtev u poslovnim prostorijama lizinga , elektronskim putem na e-mail adresu podrska@ca-leasing.rs i to isključivo sa e-mail adrese korisnika koja je dostavljena Lizingu kao zvaničan kanal komunikacije ili putem pošte, slanjem zahteva na adresu Milentija Popović 5A, 11070 Beograd, sa naznakom („Zahteva za odobravanje olakšica“) najkasnije do 30. aprila 2021. godine.

Lizing je dužna da o zahtevu korisnika odluči i o toj odluci korisnika obavesti u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

REPREZENTATIVNI PRIMERAK:

 

 

ELEMENTI OBRAČUNA

Trenutno stanje lizinga pre podnošenja zahteva

OSTATAK GLAVNICE 9.505,30 EUR
PREOSTALO TRAJANJE UGOVORA 46 meseci
NOMINALNA KAMATNA STOPA 3,5% fiksno
IZNOS MESEČNE LIZING RATE 221,11 EUR
UKUPAN IZNOS RATA KOJE ĆE KORISTNIK PLATITI 10.171,06 EUR

Model za kamatu obračunatu i plaćenu u toku trajanja grejs perioda

PREOSTALO TRAJANJE UGOVORA 46 + 6 grejs perioda = 52 meseca
BROJ MESEČNIH RATA 46
OSTATAK GLAVNICE KOJA SE REFINANSIRA 9.505,30 EUR
UKUPNA KAMATA GREJS PERIODA 166,32 EUR
IZNOS MESEČNE LIZING RATE 221,11 EUR
PDV NA KAMATU 33,26 EUR
UKUPAN IZNOS RATA KOJE ĆE KORISNIK PLATITI 10.171,06 EUR

Model za kamatu obračunatu za vreme trajanja grejs perioda, a plaćenu po njegovom prestanku

PREOSTALO TRAJANJE UGOVORA 46 + 6 grejs perioda + 1 rata više = 53 meseca
BROJ MESEČNIH RATA 47 (jedna rata više)
OSTATAK GLAVNICE NA POČETKU GREJSA 9.505,30 EUR
UKUPNA KAMATA GREJS PERIODA KOJA SE DODAJE NA PREOSTALU GLAVNICU 166,32 EUR
OSTATAK GLAVNICE KOJA SE REFINANSIRA 9.671,62 EUR
IZNOS MESEČNE LIZING RATE 220,51 EUR
PDV NA KAMATU 38,58 EUR
UKUPAN IZNOS RATA KOJE ĆE KORISNIK PLATITI 10.363,97 EUR

 

Dodatne infomacije:

Ukoliko vam je potrebno više informacija o novim olakšicama, možete ih dobiti od vašeg lizing menadžera ili pozivanjem kontakt centra radnim danima od 9 do 17  časova, na broj 011/3305-930, 011/3305-928 , 011/3305-927 , 064 83 63 803 i 063/60-63-68.

Kursna lista
 

Elektronsko bankarstvo