SMS - primer i uputstvo

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Stanje Vaših računa možete saznati slanjem SMS poruke na broj telefona 0648363164 u formatu:

Saldo xxxx

(xxxx su poslednje 4 cifre računa sa kontrolnim brojem, dakle ako je račun 330-0000000001234-56, unosi se Saldo 3456)

Poruka može biti poslata velikim ili malim slovima.

Ukoliko imate više računa, a želite da dobijete stanje za sve svoje račune, šalje se SMS poruka na isti broj 0648363164 u formatu:

Saldo

Za svaki od svojih računa dobićete po jednu SMS poruku.

Poslata SMS poruka se tarifira po važećoj tarifi mobilne telefonije.