Fiksna telefonija tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Komunikacija sa klijentima

Politika kvaliteta

Poseta našoj web strani za sve Vaše pohvale, sugestije i primedbe, pruža mogućnost da nam na jednostavan način kažete svoje mišljenje u vezi sa našim uslugama i proizvodima. 

Pored toga što nam svojim interesovanjem i komentarima pružate priliku da podignemo kvalitet svojih usluga i ponude, imamo i mogućnost da zajednički rešimo sve probleme i što pre ispravimo eventualne poteškoće na koje nailazite. 

Naš cilj je da Vam obezbedimo aktivnu pomoć u razumevanju finansijskih usluga i njihovog korišćenja, kao i podršku u zaštiti Vaših prava. To sve činimo u želji i nastojanju da naše poslovanje i kvalitet prilagodimo Vašim potrebama. 

Vaše predloge i prigovore možete uputiti usmeno, na brojeve telefona Kontakt centra: 0700 700 500 za pozive iz mreže fiksne telefonije, odnosno na + 381 (0)21/4876-888 za pozive sa mobilnih telefona i iz inostranstva. 

ili u pisanoj formi:

*Ukoliko naznačite e-mail adresu odgovor će Vam biti dostavljen elektronski, ali ukoliko je Vaša e mail adresa registrovana za komunikaciju sa bankom. U cilju brže i jednostavnije komunikacije i prijema obavestenja, Vašu e mail adresu za komunikaciju sa bankom i prijem obaveštenja možete registrovati i/ili ažurirati podnošenjem zahteva u Vašoj matičnoj CAS filijali.

  • Pisani prigovor možete predati u bilo kojoj filijali Banke, popunjavajući Obrazac za reklamacije ili ga poslati poštom odeljenju za upravljanje prigovorima na adresu: Crédit Agricole Srbija a.d. Novi Sad, Milentija Popovića 5a, 11070 Novi Beograd.

 

Sa detaljima o načinu postupanja po prigovorima možete se upoznati ovde: 

Obaveštenje o podnošenju prigovora

Odgovor na prigovor će Vam biti dostavljen, kako je predviđeno zakonskom regulativom Čl.43, u roku od 15 dana od dana prijema Vašeg prigovora, odnosno za još 15 dana od predviđenog roka, ukoliko se u postupku pripreme odgovora pojave jasni i razumni razlozi za produženje roka koji ne zavise od volje Banke, a o čemu ćete biti pismeno obavešteni. 

Ukoliko niste zadovoljni odgovorom na prigovor i rešenjem Banke, Vaše pravo možete potražiti podnošenjem pritužbe Narodnoj banci Srbije u roku od 6 meseci od dana prijema odgovora odnosno od dana proteka roka za odgovor. 

Nadamo se da će naše opredelenje, kao i Vaše učešće i saradnja, dati doprinos u izgradnji zajedničkog poverenja i obostranog zadovoljstva. 

Pritužbe i svoje mišljenje u vezi ugovorenih polisa osiguranja za Wiener Städtische Osiguranje – partnera Crédit Agricole banke Srbija i AXA Osiguranja, a nakon što je kao dugogodišnji partner banke, pripojeno Wiener Städtische Osiguranju, možete dostaviti na adrese istaknute na web sajtu: www.axa.rs I www.wiener.co.rs. 

Informacije i komunikacija po osnovu pritužbi CA LEASING SRBIJA, mogu se uputiti na adrese: Milentija Popovića 5A, 11070 Beograd i prema instrukcijama za komunikaciju objavljenim na eksternom sajtu: www.ca-leasing.rs.

 

 

Obaveštenje o podnošenju prigovora

 

Način podnošenja prigovora, postupanje banke na osnovu primljenih prigovora korisnika finansijskih usluga i klijenata, kao i mogućnosti podnošenja pritužbe Narodnoj banci Srbije definisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga (Službeni glasnik RS, br. 36/2011 i 139/2014), Odlukom o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga (Službeni glasnik RS, br. 1/2019) i Odlukom o postupku po prigovoru i pritužbi pravnog lica (Službeni glasnik RS, br. 1/2019).

 

  • Klijent i davalac sredstva obezbeđenja, korisnici finansijskih usluga i korisnici platnih usluga, imaju pravo na prigovor u roku od tri godine od dana kad je učinjena povreda njihovog prava ili pravnog interesa.
  • Klijent pravno lice, na osnovu ugovora o kreditu ili ugovora o depozitu, kao i drugim uslugama, izuzev platnih usluga, može podneti prigovor u roku od 60 dana od dana kada je saznao da je učinjena povreda njegovog prava ili pravnog interesa, a najkasnije u roku od 3 godine od dana kada je ta povreda učinjena.

U slučaju da je prigovor podnet nakon isteka navedenog roka, banka će obavestiti podnosioca da je prigovor podnet po isteku roka, zbog čega nije u obavezi da ga razmatra i/ili prihvati.

 

Za pisane prigovore koji su elektronskim putem ili putem internet prezentacije dostavljeni Banci, podnosilac prigovora će dobiti potvrdu prijema prigovora elektronskim putem, dok za prigovore koji su primljeni u poslovnim prostorijama banke, podnosiocu banka izdaje potvrdu o prijemu prigovora.

U cilju poštovanja odredaba zakonske regulative, i kako bismo zajednički unapredili kvalitet poslovanja i efikasnog postupanja po podnetim prigovorima, veoma je važno da prigovor sadrži podatke podnosioca prigovora na osnovu kojih se može izvršiti njegova identifikacija, odnosno utvrđivanje poslovnog odnosa koji podnosilac prigovora ima sa bankom, na koji se prigovor odnosi, kao i razloge za njegovo podnošenje.

Prigovor banci može podneti i punomoćnik u ime klijenta ili davaoca sredstva obezbeđenja, uz dostavu punomoćja, a kojim je klijent/davalac sredstva obezbeđenja ovlastio to lice da u njegovo ime dostavi banci prigovor u vezi sa konkretnim poslovnim odnosom klijenta i banke. Punomoćje mora da sadrži precizirane sve radnje koje punomoćnik može da preduzima, kao i poslovne odnose za koje može, u ime i za račun klijenta, da istupa pred bankom.

 

Postupak rešavanja prigovora je besplatan, odnosno banka ga sprovodi bez naplate naknade od podnosioca prigovora.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo