Gotovinski kredit indeksiran u EUR sa promenljivom kamatnom stopom

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Valuta : RSD indeksiran u EUR

Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj

Iznos kredita: 500 EUR – 10.000 EUR

Depozit: min 30% od iznosa kredita

Nominalna kamatna stopa:
  • za klijente sa zaradom - 7,95% (8,264% + 3M Euribor)
  • za ostale klijente - 10,95% (11.211% + 3MEuribor)
Period otplate: 6-72 meseca

Grejs period
: 0-3 meseci

Trošak obrade zahteva: 2%

Prevremena otplata: 0%

Reprezentativni primer

Iznos kredita Depozit Period NKS Rata EKS
Klijenti sa zaradom
5.000,00 EUR 1.500,00 EUR 72 meseca
10,95% 95,04 EUR 30,73%

Reprezentativni primer

Iznos kredita Depozit Period NKS Rata EKS
Ostali
klijenti
5.000,00 EUR 1.500,00 EUR 72 meseca
10,95% 95,04 EUR 30,74%
Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromečnog Euribora za I kvartal: 0,314 - fiksni deo za klijente sa zaradom: 8,264%, a za ostale klijente: 11,264. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak održavanja računa 230,00 RSD za ostale klijente, trošak obrade zahteva 2% za ostale klijente, visina depozita, finansirano osiguranje 265,68 EUR. EKS obračunat na dan 05.01.2017.

Vrednost Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.


Instrumenti obezbeđenja:

  • Instrumenti obezbeđenja: solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
  • overena administrativna zabrana;
  • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

Kreditni kalkulator


Preuzmi dokumenta

Više informacija o proizvodu