Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Stambeni kredit sa fiksnom kamatnom stopom u prvih 60 meseci

Stambeni kredit sa fiksnom kamatnom stopom u prvih 60 meseci bez osiguranja kod NKOSK

 

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta kredita: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem Kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Iznos kredita: 10.000 – 250.000 EUR
 • Učešće: minimum 20% od kupoprodajne cene
 • Period otplate: do 300 meseci
 • Nominalna kamatna stopa fiksni period 60 meseci: 3,439%
 • Nominalna kamatna stopa po isteku fiksnog perioda: 2,890% (3,439% + 3M EURIBOR - 0,549%)
 • Administrativni trošak: 1%
 • Trošak održavanja kreditne partije: 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)

  Sredstva obezbeđenja kredita

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost

Reprezentativni primer:

 

STAMBENI KREDIT BEZ OSIGURANJA KOD NKOSK SA FIKSNOM KAMATOM PRVIH 60 MESECI
Reprezentativni primer za stambeni kredit kod koga je nepokretnost obezbeđenje po kreditu (datum izrade obračuna 04.10.2021.)
Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
Valuta kredita: EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Kupoprodajna cena nekretnine 50.000 EUR
Učešće klijenta 10.000 EUR
Iznos kredita 40.000 EUR
Period otplate 300 meseci
Mesečna rata prvih 60 meseci 194.69 EUR
Mesečna rata 185.27 EUR
Kamatna stopa prvih 60 meseci (na godišnjem nivou) 3,439% fiksna
Kamatna stopa po isteku perioda od 60 meseci(na godišnjem nivou) 2,890% (3M EURIBOR + 3,439%) promenljiva*
EKS (Na godišnjem nivou) 4,38%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 63.729,71 EUR

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja

Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva 400 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Trošak odražavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik tekućeg računa u Banci) 299.00 RSD mesečno (promenljiv)
Menice (tri) 150 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD**
Overa založne izjave 10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR**
Taksa za upis hipoteke 22.210 RSD**
Osiguranje života - godišnje 100 EUR**
Održavanje kreditne partije 0,10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice
*Kamatna stopa po ovom kreditu je fiksna prvih 60 meseci, Banka će na iznos kredita za period od dana puštanja kredita u tečajm odnosno od dana intekalarne kamate, ukoliko klijent plaća istu, pa u narednih 60 meseci obračunavati fiksnu kamatnu stopu u iznosu od 3,439%
Po isteku prvih 60 meseci kamatna stop je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog EURIBOR-a (Reuters stana za Euribor), na koji se dodaje fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou.
Izmena vrednosti EURIBOR-a se vrši tako što se uzima vrednost tromesečnog EURIBOR-a koji važi na prvi radni dan u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju (prvi radni dan u martu, junu, septembru, decembru), a primenjuje se od prvog dana tekućeg kalendarskog tromesečja (prvi dan u Januaru, Aprilu, Julu, Oktobru). Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan 01.09.2021. godine koja iznosi -0,549% fiksni deo: 3,439%. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu. Otplata kredita i kamata se obračunavaju 5. (petog), na dan dospeća anuiteta svakog meseca na iznos neotplaćenog dela kredita po srednjem kursu NBS za EUR. Datum izrade obračuna 04.10.2021. godine.
Ukoliko dođe do premene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.
*Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u CAS.
**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada javnih beležnika, Geodetskog zavoda, NKOSK-a, premije osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Aplicirajte za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Stambeni kredit sa fiksnom kamatnom stopom u prvih 60 meseci sa osiguranjem kod NKOSK

 

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta kredita: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem Kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Iznos kredita: 10.000 – 250.000 EUR
 • Učešće: minimum 20% od kupoprodajne cene
 • Period otplate: do 300 meseci
 • Nominalna kamatna stopa fiksni period 60 meseci: 3,239%
 • Nominalna kamatna stopa po isteku fiksnog perioda: 2,690% (3,239% + 3M EURIBOR - 0,549%)
 • Administrativni trošak:1%
 • Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% - 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK)
 • Trošak održavanja kreditne partije: 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)

 

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost

Visina osnovne premije osiguranja NKOSK se može uvećati u skladu sa načinom obračuna premije osiguranja NKOSK:
-za osiguranje kredita sa LTV < 70, neto iznos premije je 1,5% od iznosa kredita
- za osiguranje kredita, sa 70 < LTV <80, neto iznos premije je 2,5% od iznosa kredita
- ukoliko korisnik kredita nema plaćeno životno osiguranje, premija se uvećava za 0.25 p.p.
- ukoliko je predmet hipoteke „objekat u izgradnji“, osnovna premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
- ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji premija se uvećava za 0,15 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 60%, premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 70%, premija osiguranja se uvećava za 1 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 80%, premija osiguranja se uvećava za 1,5 p.p., samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima

 

Reprezentativni primer:

 

STAMBENI KREDIT OSIGURAN KOD NKOSK SA FIKSNOM KAMATOM PRVIH 60 MESECI
Reprezentativni primer za stambeni kredit kod koga je nepokretnost obezbeđenje po kreditu (datum izrade obračuna 04.10.2021.)
Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
Valuta kredita: EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Kupoprodajna cena nekretnine 50.000 EUR
Učešće klijenta 10.000 EUR
Iznos kredita 40.000 EUR
Period otplate 300 meseci
Mesečna rata prvih 60 meseci 194.69 EUR
Mesečna rata 185.27 EUR
Kamatna stopa prvih 60 meseci (na godišnjem nivou) 3,239% fiksna*
Kamatna stopa po isteku perioda od 60 meseci(na godišnjem nivou) 2,690% (3M EURIBOR + 3,239%) promenljiva*
EKS (Na godišnjem nivou) 4,38%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 63.729,71 EUR

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja

Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva 400 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Trošak osiguranja kredita kod NKOSK 1.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti**
Obrada kredita kod NKOSK-a 30 EUR u dinarskoj protivvrednosti**
Trošak odražavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik tekućeg računa u Banci) 299.00 RSD mesečno (promenljiv)
Menice (tri) 150 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD**
Overa založne izjave 10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR**
Taksa za upis hipoteke 22.210 RSD**
Osiguranje života - godišnje 100 EUR**
Održavanje kreditne partije 0,10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice
*Kamatna stopa po ovom kreditu je fiksna prvih 60 meseci, Banka će na iznos kredita za period od dana puštanja kredita u tečaj odnosno od dana intekalarne kamate, ukoliko klijent plaća istu, pa u narednih 60 meseci obračunavati fiksnu kamatnu stopu u iznosu od 3,239%
Po isteku prvih 60 meseci kamatna stop je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog EURIBOR-a (Reuters stana za Euribor), na koji se dodaje fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou.
Izmena vrednosti EURIBOR-a se vrši tako što se uzima vrednost tromesečnog EURIBOR-a koji važi na prvi radni dan u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju (prvi radni dan u martu, junu, septembru, decembru), a primenjuje se od prvog dana tekućeg kalendarskog tromesečja (prvi dan u Januaru, Aprilu, Julu, Oktobru). Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan 01.09.2021. godine koja iznosi -0,549% fiksni deo: 3,239%. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu. Otplata kredita i kamata se obračunavaju 5. (petog), na dan dospeća anuiteta svakog meseca na iznos neotplaćenog dela kredita po srednjem kursu NBS za EUR. Datum izrade obračuna 04.10.2021. godine.
Ukoliko dođe do premene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.
*Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u CAS.
**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada javnih beležnika, Geodetskog zavoda, NKOSK-a, premije osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo