Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Stambeni kredit sa promenljivom kamatnom stopom

Stambeni kredit sa promenljivom kamatnom stopom bez osiguranja kod NKOSK

 

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit sa promenljivom kamatnom stopom bez osiguranja kod NKOSK
 • Valuta kredita: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Iznos kredita: 10.000 – 250.000 EUR
 • Učešće: minimum 20% od kupoprodajne cene
 • Period otplate: do 300 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: od 2,890% (3,439% + 3M Euribor - 0.549%)
 • Administrativni trošak: 1%
 • Trošak održavanja kreditne partije: 0,10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)

 Sredstva obezbeđenja kredita

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost

Reprezentativni primer:

 

STAMBENI KREDIT SA PROMENLJIVOM KAMATOM BEZ OSIGURANJA KOD NKOSK
Reprezentativni primer za stambeni kredit kod koga je nepokretnost obezbeđenje po kreditu (datum izrade obračuna 04.10.2021.)
Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
Valuta kredita: EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Kupoprodajna cena nekretnine 50.000 EUR
Učešće klijenta 10.000 EUR
Iznos kredita 40.000 EUR
Period otplate 300 meseci
Mesečna rata 187.40 EUR
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 2,89% (3M EURIBOR + 3,439%) promenljiva*
EKS (Na godišnjem nivou) 4,08%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 62.775,46 EUR

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja

Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva 400 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Trošak odražavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik tekućeg računa u Banci) 299.00 RSD mesečno (promenljiv)
Menice (tri) 150 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD**
Overa založne izjave 10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR**
Taksa za upis hipoteke 22.210 RSD**
Osiguranje života - godišnje 100 EUR**
Održavanje kreditne partije 0,10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice
*Kamatna stopa po ovom kreditu je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog EURIBOR-a (Reuters strana za Euribor), na koji se dodaje fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou.
Izmena vrednosti EURIBOR-a se vrši tako što se uzima vrednost tromesečnog EURIBOR-a koji važi na prvi radni dan u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju (prvi radni dan u martu, junu, septembru, decembru), a primenjuje se od prvog dana tekućeg kalendarskog tromesečja (prvi dan u januaru, aprilu, julu, oktobru). Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan 01.09.2021. godine koja iznosi -0,549% fiksni deo: 3,439%. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta. Datum izrade obračuna 04.10.2021. godine.
Ukoliko dođe do premene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.
*Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u CAS.
**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada javnih beležnika, Geodetskog zavoda, NKOSK-a, premije osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Aplicirajte za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Stambeni kredit sa promenljivom kamatnom stopom sa osiguranjem kod NKOSK

 

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit sa promenljivom kamatnom stopom sa osiguranjem kod NKOSK
 • Valuta kredita: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem Kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Iznos kredita: 10.000 – 250.000 EUR
 • Učešće: minimum 20% od kupoprodajne cene
 • Period otplate: do 300 meseci
 • Nominalna kamatna stopa : od 2,69% (3,239% + 3M Euribor - 0,549)
 • Administrativni trošak:1%
 • Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% - 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK)
 • Trošak održavanja kreditne partije: 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)

 

Sredstva obezbeđenja kredita

Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti

Hipoteka prvog reda na nepokretnost

Menica i menično ovlašćenje

Visina osnovne premije osiguranja NKOSK se može uvećati u skladu sa načinom obračuna premije osiguranja NKOSK:
-za osiguranje kredita sa LTV < 70, neto iznos premije je 1,5% od iznosa kredita
- za osiguranje kredita, sa 70 < LTV <80, neto iznos premije je 2,5% od iznosa kredita
- ukoliko korisnik kredita nema plaćeno životno osiguranje, premija se uvećava za 0.25 p.p.
- ukoliko je predmet hipoteke „objekat u izgradnji“, osnovna premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
- ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji premija se uvećava za 0,15 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 60%, premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 70%, premija osiguranja se uvećava za 1 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 80%, premija osiguranja se uvećava za 1,5 p.p., samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima

 

Reprezentativni primer:

STAMBENI KREDIT OSIGURAN KOD NKOSK SA PROMENLJIVOM KAMATOM STOPOM
Reprezentativni primer za stambeni kredit kod koga je nepokretnost obezbeđenje po kreditu (datum izrade obračuna 04.10.2021.)
Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
Valuta kredita: EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
Kupoprodajna cena nekretnine 50.000 EUR
Učešće klijenta 10.000 EUR
Iznos kredita 40.000 EUR
Period otplate 300 meseci
Mesečna rata 183.30 EUR
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 2,69% (3M EURIBOR + 3,239%) promenljiva*
EKS (Na godišnjem nivou) 4,15%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 62.564,03 EUR

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja

Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva 400 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Trošak osiguranja kredita kod NKOSK 1000 EUR u dinarskoj protivvrednosti**
Obrada kredita kod NKOSK-a 30 EUR u dinarskoj protivvrednosti**
Trošak odražavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik tekućeg računa u Banci) 299.00 RSD mesečno (promenljiv)
Menice (tri) 150 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD**
Overa založne izjave 10.080 RSD**
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR**
Taksa za upis hipoteke 22.210 RSD**
Osiguranje života - godišnje 100 EUR**
Održavanje kreditne partije 0,10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice
*Kamatna stopa po ovom kreditu je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog EURIBOR-a (Reuters strana za Euribor), na koji se dodaje fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou.
Izmena vrednosti EURIBOR-a se vrši tako što se uzima vrednost tromesečnog EURIBOR-a koji važi na prvi radni dan u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju (prvi radni dan u martu, junu, septembru, decembru), a primenjuje se od prvog dana tekućeg kalendarskog tromesečja (prvi dan u Januaru, Aprilu, Julu, Oktobru). Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan 01.09.2021. godine koja iznosi -0,549% fiksni deo: 3,239%. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta. Datum izrade obračuna 04.10.2021. godine.
Ukoliko dođe do premene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.
*Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u CAS.
**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada javnih beležnika, Geodetskog zavoda, NKOSK-a, premije osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo