Fiksna telefonija tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Kredit za kupovinu nepokretnosti

Stambeni kredit u RSD osiguran kod NKOSK

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: do 10.000.000 RSD
 • Učešće: minimum 20%
 • Period otplate: do 120 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 1,78% + 6M Belibor
 • Administrativni trošak: 1%
 • Prevremena otplata: 0% - 1%*

* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine; Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

 

Reprezentativni primer

Kupoprodajna cena 
nekretnine

Učešće

Iznos kredita

NKS

Period otplate

Rata

EKS

5.900.000 RSD

1.180.000 RSD

4.720.000 RSD

4,89%

120 meseci

49,809.53
RSD

7.10%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Belibora za II polugodište: 3,11% fiksni deo: 1,78%. EKS obračunat na dan 01.07.2019. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu. 

Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 3.700.000 RSD

 • Trošak obrade kredita: 47.200 RSD
 • Trošak obrade kredita kod NKOSK: 30 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak osiguranja kod NKOSK-a: 9400 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak održavanja računa ( u slučaju da klijent nije već korisnik tekućeg računa u Banci): promenjiv 290 RSD
 • Menice: 150 RSD (3 menice x 50 RSD)
 • Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života – godišnje: oko 100 EUR
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Taksa za upis hipoteke: 22.2100 RSD

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost
Stambeni kredit sa fiksnom kamatnom stopom u prvih 60 meseci osiguran kod NKOSK

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta kredita: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem Kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Iznos kredita: 10.000 – 250.000 EUR
 • Učešće: minimum 20% od kupoprodajne cene
 • Period otplate: do 300 meseci
 • Nominalna kamatna stopa fiksni period 60 meseci: 3,140%
 • Nominalna kamatna stopa po isteku fiksnog perioda: od 2,893% (3,140% + 6M EURIBOR)
 • Administrativni trošak:1%
 • Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% - 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK)
 • Prevremena otplata: 0% - 1%*
 • Trošak održavanja kreditne partije: 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)

* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine; Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

 

Reprezentativni primer

Kupoprodajna cena nekretnine

Period otplate

Učešće

Iznos kredita

NKS u prvih 60 meseci

NKS po isteku 60 meseci

Rata u prvih 60 meseci

Rata po isteku fiksnog perioda od 60 meseci

EKS

50.000 EUR

300 meseci

10.000 EUR

40.000 EUR

3.140%

2.893%

192,61 EUR

188,37
EUR

4,45%

Kamatna stopa je fiksna prvih 60 mesec i iznosi 3.140%. Po isteku perioda od 60 meseci kamata je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za II polugodište: -0,247% fiksni deo: 3.140%.

EKS obračunat na dan 22.07.2019. Dospeće rate svakog 5. dana u mesecu.

Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 40.000 EUR

 • Troškovi obrade kredita: 400 EUR
 • Trošak osiguranja kredita kod NKOSK: 1.000 EUR
 • Obrada kredita kod NKOSK-a: 30 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik tekućeg računa u Banci) promenjiv: 290 RSD
 • Menica: 150 RSD (3 menice x 50 RSD),
 • Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD,
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD,
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života – godišnje: 100 EUR,
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 22.210 RSD,
 • Održavanje kreditne partije: 0,10%
 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost
 • Menica i menično ovlašćenje

Sredstva obezbeđenja kredita

Visina osnovne premije osiguranja NKOSK se može uvećati u skladu sa načinom obračuna premije osiguranja NKOSK:
-za osiguranje kredita sa LTV < 70, neto iznos premije je 1,5% od iznosa kredita
- za osiguranje kredita, sa 70 < LTV <80, neto iznos premije je 2,5% od iznosa kredita
- ukoliko korisnik kredita nema plaćeno životno osiguranje, premija se uvećava za 0.25 p.p.
- ukoliko je predmet hipoteke „objekat u izgradnji“, osnovna premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
- ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji premija se uvećava za 0,15 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 60%, premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 70%, premija osiguranja se uvećava za 1 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 80%, premija osiguranja se uvećava za 1,5 p.p., samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima

 

Stambeni kredit sa varijabilnom kamatnom stopom osiguran kod NKOSK

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta kredita: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Iznos kredita: 10.000 – 250.000 EUR
 • Učešće: minimum 20% od kupoprodajne cene
 • Period otplate: do 300 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: od 2,743% (2,990% + 6M Euribor)
 • Administrativni trošak: 1%
 • Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% - 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK)
 • Prevremena otplata: 0% - 1%*
 • Trošak održavanja kreditne partije: 0,10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)

* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine; Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara

 

Reprezentativni primer

Kupoprodajna cena
nekretnine

Period 
otplate

Učešće

Iznos kredita

NKS

Rata

EKS

50.000 EUR

120 meseci

10.000 EUR

40.000 EUR

2,743%

381,52EUR

4,89%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za II polugodište: -0,247% fiksni deo: 2.990%. EKS obračunat na dan 22.07.2019 Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

 

Kupoprodajna cena
nekretnine

Period 
otplate

Učešće

Iznos kredita

NKS

Rata

EKS

50.000 EUR

180 meseci

10.000 EUR

40.000 EUR

2,793%

272,27 EUR

4,56%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za II polugodište: -0,247% fiksni deo:: 3.040%. EKS obračunat na dan 22.07.2019. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

 

Kupoprodajna cena
nekretnine

Period 
otplate

Učešće

Iznos kredita

NKS

Rata

EKS

50.000 EUR

240 meseci

10.000 EUR

40.000 EUR

2,943%

220,70 EUR

4,52%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za II polugodište: -0,247% fiksni deo: 3.190%. EKS obračunat na dan 22.07.2019.Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

 

Kupoprodajna cena
nekretnine

Period 
otplate

Učešće

Iznos kredita

NKS

Rata

EKS

50.000 EUR

300 meseci

10.000 EUR

40.000 EUR

3,043%

190,58EUR

4,50%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za II polugodište: -0,247% fiksni deo: 3.290%. EKS obračunat na dan 22.07.2019. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 40.000 EUR

 • Troškovi obrade kredita: 400EUR
 • Trošak osiguranja kredita kod NKOSK: 1.000 EUR
 • Obrada kredita kod NKOSK-a: 30 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik tekućeg računa u Banci) promenjiv: 290 RSD
 • Menica: 150 RSD (3 menice x 50 RSD),
 • Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD,
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života – godišnje: 100 EUR
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 22.210 RSD
 • Održavanje kreditne partije: 0.10%(na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost
 • Menica i menično ovlašćenje

Visina osnovne premije osiguranja NKOSK se može uvećati u skladu sa načinom obračuna premije osiguranja NKOSK:
-za osiguranje kredita sa LTV < 70, neto iznos premije je 1,5% od iznosa kredita
- za osiguranje kredita, sa 70 < LTV <80, neto iznos premije je 2,5% od iznosa kredita
- ukoliko korisnik kredita nema plaćeno životno osiguranje, premija se uvećava za 0.25 p.p.
- ukoliko je predmet hipoteke „objekat u izgradnji“, osnovna premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
- ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji premija se uvećava za 0,15 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 60%, premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 70%, premija osiguranja se uvećava za 1 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 80%, premija osiguranja se uvećava za 1,5 p.p., samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima

 

Aplicirajte za proizvod

icon
Personalizovane ponude usluga banke
Obaveštenja i individualizovane ponude o postojećim proizvodima i uslugama, u skladu sa afinitetima koji su prepoznati u cilju pružanja kvalitetnije usluge i koristeći automatsko donošenje odluka i profilisanje, želim da dobijam putem:
...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo