Fiksna telefonija tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Stambeni kredit za rekonstrukciju i adaptaciju

Stambeni kredit za rekonstrukciju i adaptaciju u RSD osiguran kod NKOSK

 Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: do 10.000.000 RSD
 • Maksimalni iznos kredita do 50% vrednosti od nekretnine koja je predmet adaptacije ili koja se stavlja pod hipoteku.
 • Način isplate: u profakturama/fakturama - 60% od iznosa kredita; u gotovini - 40% od iznosa kredita
 • Učešće: minimum 20%
 • Period otplate: do 120 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 2,78% + 6M Belibor
 • Trošak obrade kredita: 1%
 • Prevremena otplata: 0% - 1%*
 • Trošak održavanja kreditne partije: 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)

* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine; Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

 

Reprezentativni primer

Iznos kredita

Period otplate

NKS

Rata

EKS

3.700.000 RSD

120 meseci

5.93%

40.947,64
RSD

8.28%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Belibora za I polugodište: 3,15% fiksni deo: 2,78%. EKS obračunat na dan 07.02.2019. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

 

Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 3.700.000 RSD

 • Trošak obrade kredita: 37.000 RSD
 • Trošak obrade kredita kod NKOSK: 30 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak osiguranja kod NKOSK-a: 420 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik računa u Banci): promenjiv 290 RSD
 • Menice: 150 RSD (3 menice x 50 RSD)
 • Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života – godišnje: oko 100 EUR
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: od 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD
 • Održavanje kreditne partije: 0.10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost
Stambeni kredit za rekonstrukciju i adaptaciju u EUR osiguran kod NKOSK

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta kredita: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Iznos kredita: 5.000 – 200.000 EUR

Maksimalni iznos kredita do 50% vrednosti od nekretnine koja je predmet adaptacije ili koja se stavlja pod hipoteku .

Način isplate:

 • U profakturama/fakturama - 60% od iznosa kredita
 • U gotovini - 40% od iznosa kredita
 • Učešće: opciono
 • Period otplate: do 300 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: od 3,537% (3,790% + 6M Euribor)
 • Trošak obrade kredita:1%
 • Trošak osiguranja kod NKOSK: 1,5% - 3,5% (premija se povećava u skladu sa važećom tarifom NKOSK)
 • Obrada zahteva kod NKOSK: 30 EUR
 • Prevremena otplata: 0% - 1%*
 • Trošak održavanja kreditne kartije: 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)

* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine; Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

 

Reprezentativni primer

Iznos kredita

Period otplate

NKS

Rata

EKS

30.000EUR

120 meseci

3.537%

297,18EUR

5,86%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za I polugodište: -0,253% fiksni deo: 3.790%. EKS obračunat na dan 07.02.2019. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

 

Iznos kredita

Period otplate

NKS

Rata

EKS

30.000EUR

180 meseci

3.587%

215,75EUR

5,55%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za I polugodište: -0,253% fiksni deo: 3.840%. EKS obračunat na dan 07.02.2019. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

 

Iznos kredita

Period otplate

NKS

Rata

EKS

30.000EUR

240 meseci

3.637%

176,11EUR

5,42%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za I polugodište: -0,253% fiksni deo: 3.890%. EKS obračunat na dan 07.02.2019. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

 

Iznos kredita

Period otplate

NKS

Rata

EKS

30.000EUR

300 meseci

3.687%

153,21EUR

5,34%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom šestomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za I polugodište: -0,253% fiksni deo: 3.940%. EKS obračunat na dan 07.02.2019.. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu.

 

Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 30.000 EUR

 • Troškovi obrade kredita: 300EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak osiguranja kredita kod NKOSK: 450 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Obrada zahteva kod NKOSK-a: 30 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik tekućeg računa u Banci) promenjiv: 290 RSD 
 • Menica: 150 RSD (3 menice x 50 RSD),
 • Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD,
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD,
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života – godišnje: 100 EUR,
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 RSD,
 • Održavanje kreditne partije: 0.10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost

Visina osnovne premije osiguranja NKOSK se može uvećati u skladu sa načinom obračuna premije osiguranja NKOSK:
-za osiguranje kredita sa LTV < 70, neto iznos premije je 1,5% od iznosa kredita
- za osiguranje kredita, sa 70 < LTV <80, neto iznos premije je 2,5% od iznosa kredita
- ukoliko korisnik kredita nema plaćeno životno osiguranje, premija se uvećava za 0.25 p.p.
- ukoliko je predmet hipoteke „objekat u izgradnji“, osnovna premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
- ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan po osnovu Zakona o planiranju i izgradnji premija se uvećava za 0,15 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 60%, premija osiguranja se uvećava za 0,5 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 70%, premija osiguranja se uvećava za 1 p.p.
- ukoliko je stepen kreditne zaduženosti korisnika kredita i solidarnih dužnika jednak ili veći 80%, premija osiguranja se uvećava za 1,5 p.p., samo u slučaju kada je 80% ili više obaveza ugovoreno u dinarima

 

Aplicirajte za proizvod

icon
Personalizovane ponude usluga banke
Obaveštenja i individualizovane ponude o postojećim proizvodima i uslugama, u skladu sa afinitetima koji su prepoznati u cilju pružanja kvalitetnije usluge i koristeći automatsko donošenje odluka i profilisanje, želim da dobijam putem:
...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo