Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Ponuda za uvođenje moratorijuma u otplati obaveza u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije

Crédit Agricole Srbija, kao članica jedne od najsnažnijih bankarskih grupacija na svetu, u potpunosti je stavila resurse na raspolaganje svojim klijentima kako bi što bezbolnije prošli kroz ovaj izazovni period izazvan pandemijom Korona virusa.

Jedna od mera koja za cilj ima relaksiranje finansijskih obaveza klijenata tokom pandemije je moratorijum (zastoj u otplati obaveza), koji Banka uvodi u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije covid-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema  („Sl. glasnik RS", br. 103/2020) (dalje: Odluka), koja je stupila na snagu 28. jula 2020.

Osnovne karakteristike Moratorijuma:

 • Moratorijum se odnosi na fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva (u daljem tekstu: Klijenti).
 • Trajanje moratorijuma je od 1. avgusta zaključno sa 30. septembrom 2020.
 • Ukoliko klijent nije izmirio obaveze koje su dospele u julu 2020. godine, moratorijum se primenjuje i na njegove neizmirene obaveze iz tog perioda.
 • Zastoj u otplati se odnosi na kredite i kreditne proizvode (npr. dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ili kreditne kartice).
 • Zastoj u otplati ne primenjuje se na naknade za usluge Banke kao što su usluge platnog prometa, investicione usluge, usluge vezane sa sefovima, itd.
 • Tokom trajanja moratorijuma Banka ne obračunava zateznu kamatu na neizmireno potraživanje koje je dospelo za vreme trajanja moratorijuma.
 • Redovna (ugovorena) kamata, obračunata tokom perioda moratorijuma odgovara iznosu redovne kamate postojećih planova otplate koji su važili pre stupanja na snagu Odluke i ista će biti biti ravnomereno raspoređena na broj preostalih rata bez pripisivanja glavnici duga nakon isteka moratorjuma. Za klijente privredna društva Banka će obračunavati redovnu (ugovorenu) kamatu i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma.
 • Po prestanku moratorijuma, redovna kamata, obračunata u periodu moratorijuma, ravnomerno se raspoređuje na period otplate kredita i drugih proizvoda i ne pripisuje se glavnici duga. (dalje: Osnovni model obračuna redovne kamate)

Nastavak redovne otplate dugovanja (odustanak od moratorijuma)

Smatra se da svi klijenti Banke pristaju na moratorijum osim onih koji su se u roku od 10 dana od dana objavljivanja ove Ponude na internet stranici Banke (najkasnije do 10. 08. 2020. godine) izjasnili da moratorijum ne prihvataju.

Ukoliko ne želite moratorijum, već želite da nastavite sa redovnom otplatom obaveza prema Banci, zvaničan odustanak možete proslediti na jedan od sledećih načina:

 • Putem e-maila moratorijum@creditagricole.rs gde Vas molimo da unesete svoje ime i prezime,  JMBG  i izjašnjenje koje proizvode u korišćenju želite da izuzmete iz moratorijuma. U slučaju da zahtev podnosite za privredno društvo ili preduzetnika, molimo Vas da u tom slučaju unesete naziv, adresu, matični broj i proizvode koje želite da budu izuzeti iz moratorijuma. Napominjemo da će biti isključivo prihvaćeni dopisi koji su poslati sa e-mail adrese klijenta koja je dostavljena Banci kao zvaničan kanal komunikacije.
 • Putem telefona – pozivom Komercijalnog kontakt centra na broj telefona 0700 700 500 u slučaju poziva iz fiksne telefonije, odnosno 021 4876 888 u slučaju poziva sa mobilnog telefona ili iz inostranstva.
 • U filijali Banke – popunjavanjem i predajom formulara u filijali Banke.
 • Putem redovne pošte – popunjavanjem dokumenta koji možete naći ovde i slanjem na adresu Credit Agricole Srbija, Braće Ribnikar 4-6, Novi Sad, sa naznakom „Za moratorijum“.

Ukoliko imate više kreditnih partija ili proizvoda, od moratorijuma možete odustati po svim ili samo po nekim kreditnim proizvodima, navodeći to u zahtevu. Ako ste prihvatili moratorijum a ipak želite da nastavite sa redovnom otplatom, tokom perioda važenja moratorijuma možete se prijaviti za nastavak redovnog izmirivanja obaveza na gore opisan način, kao i ako u celini  izvršite uplatu obaveze koja je obuhvaćena moratorijumom, čime se moratorijum prekida.

Produženje važenja dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu za fizička lica i individualna poljoprivredna gazdinstva

Za prekoračenja po tekućem računu, za koja je klijent prihvatio moratorijum i kojima rok važenja ističe tokom trajanja moratorijuma (avgust i septembar 2020. godine), rok važenja se automatski produžava za 5 meseci.

Za prekoračenja po tekućem računu, za koja je klijent prihvatio moratorijum i kojima rok važenja ističe nakon perioda moratorijuma, rok važenja se automatski produžava za 3 meseca.

Produženje važenja dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu i revolving kredita za pravna lica i preduzetnike

Za sve klijente pravna lica i preduzetnike koji imaju odobreno dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, a koji se odluče za moratorijum, dozvoljeno prekoračenje se automatski produžava za 2 meseca.

Za sve klijente pravna lica i preduzetnike koji imaju odobren revolving kredit, a koji se odluče za moratorijum, dospeće revolving kredita se automatski produžava za 2 meseca.

Kreditne kartice

Za korisnike svih kreditnih kartica, kamata i naknade obračunate u toku trajanja moratorijuma, biće podeljene na jednake rate i naplaćivaće se mesečno.

Za korisnike kartica čiji je procenat dospeća 100% potrošnja nastala u toku trajanja moratorijuma, biće podeljena na jednake rate i naplaćivaće će se mesečno.

Za korisnike kartica koje imaju podelu transakcija na rate, dospeće svih rata se pomera za period trajaja moratorijuma i dospevaće sukcesivno po mesecima, nakon isteka moratorijuma.

Novi planovi otplate i alternativni modeli otplate obaveza po isteku moratorijuma

Banka će nove planove otplate kredita dostaviti klijentima po prestanku primene moratorijuma, bez dodatnih troškova.

U roku od 7 (sedam) dana od prijema novog plana otplate, klijent ima mogućnost da se izjasni, da se umesto osnovnog modela obračuna redovne kamate na njega primeni jedan od alternativnih modela, koji podrazumeva sledeće:

 • da po isteku moratorijuma klijent izmiri sve obaveze po osnovu kredita, koje su bile obuhvaćene moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma - glavnicu i redovnu kamatu);
 • da po isteku moratorijuma klijent izmiri sve obaveze po osnovu redovne kamate, koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.

 

Reprezentativni primeri

Reprezentativni primer za kreditni proizvod za fizička lica

 

Reprezentativni primer za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu fizičkih lica

 

Reprezentativni primer za revolving kreditnu karticu tokom trajanja moratorijuma

 

Reprezentativni primer za kreditni proizvod za privredna lica

 

Reprezentativni primer za poslovnu kreditnu karticu tokom trajanja moratorijuma

 

Reprezentativni primer za dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu pravnih lica i preduzetnika i revolving kredite

 

 

Dodatne infomacije

Ukoliko vam je potrebno više informacija o moratorijumu, možete ih dobiti od vašeg bankarskog savetnika ili pozivanjem kontakt centra radnim danima od 8 do 17 časova na broj 0700 700 500 sa fiksnog ili +381(21)4876888 sa mobilnog telefona.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo