Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Kanal za uzbunjivanje

 

Credit Agricole grupa je 2017. godine objavila Group Ethics Charter kojom su zvanično utvrđene obaveze o odgovornom ponašanju prema svim partnerima grupe. Ovi principi uključuju mogućnost da zaposleni iskoriste svoje pravo na uzbunjivanje, na primer kada po prijavi za pogrešno postupanje viši nivoi rukovodstva nisu dovoljno efikasni ili ne postupaju u skladu sa datom situacijom. Kako ovaj sistem funkcioniše navedeno je u the Crédit Agricole S.A. Code of Conduct, koji predstavlja operativno tumačenje Etičke povelje.


Da bismo učvrstili nameru da sprečimo nepravdu, neetičko i kriminalno ponašanje, želimo da osiguramo da svi naši zaposleni, kao i svi spoljni pružaoci usluga i dobavljači mogu da iskoriste svoje pravo na zaštićena otkrića kako bi zaštitili interese kompanije.


Pojedinci koji nisu u mogućnosti da prijave potencijalno loše ponašanje u okviru uobičajenog procesa prijavljivanja (zbog straha od odmazde, pritiska rukovodilaca, umešanosti rukovodilaca, itd.), sada mogu da vrše uzbunjivanje kroz BKMS® SISTEMS platformu. Uzbunjivanje mora biti nepristrasno i izvršeno u dobroj nameri, dok je zloupotreba uzbunjivanja zabranjena i kažnjiva.


Platforma BKMS® SISTEMS garantuje poverljivost uzbunjivača, prijavljenih incidenata i ljudi koji su u to umešani. Informacije se šifriraju i čuvaju u zasebnom sigurnom okruženju. Uzbunjivači mogu da koriste alat za otkrivanje i da koriste zaštićeni komunikacioni okvir kako bi razgovarali sa službenikom zaduženim za rukovanje izveštajem. Anonimnost uzbunjivača je zagarantovana.
Povežite se sa platformom u bilo koje vreme i bilo gde:


https://www.bkms-system.com/Groupe-Credit-Agricole/alertes-ethiques 

Pogledajte video demonstraciju BKMS® SISTEMS-a:

 Ovaj video je zaštićen autorskim pravima radi zaštite intelektualne svojine. Ne sme se kopirati i / ili menjati u komercijalne ili privatne svrhe niti u svrhu daljeg prenošenja. Korišćenje videa na drugim veb lokacijama mora biti odobreno od strane autora. Sva autorska prava imaju Business Keeper AG. 

 

 

                                                           VODIČ ZA UZBUNJIVAČE

 

Ko može da prijavi potencijalno loše postupanje?

 

Svi zaposleni u Credit Agricole grupi, spoljni sardanici i zaposleni na povremenim i privremenim poslovima, kao i partneri i dobavljači sa kojima je Credit Agricole uspostavila komercijalnu saradnju.

Koja dela mogu biti predmet uzbunjivanja?

 

 • Kriminalna radnja (krađa, silovanje, teroristički napad, itd.).
 • Prekršaj (prevara, korupcija, zloupotreba imovine, kršenje poverenja, zloupotreba interesa, pranje novca I finansiranje terorizma, seksualno ili moralno uznemiravanje, diskriminacija, itd.).
 • Ozbiljno i očigledno kršenja internacionalne obveze.
 • Ozbiljno i očigledno kršenja jednostranog akta međunarodne organizacije preduzetog na osnovu redovno ratifikovane međunarodne obaveze.
 • Ozbiljno i očigledno kršenja zakona ili uredbe.
 • Ozbiljna pretnja ili šteta opšteg interesa.
 • Svako ponašanje ili situacija koja nije u skladu sa Antikorupcijskim kodeksom ponašanja CA grupe.
 • Svako ozbiljno kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda, zdravlja i sigurnosti osoba ili okoline koji su rezultat aktivnosti CA grupe, kao i aktivnosti partnera ili dobavljača sa kojima je uspostavljena komercijalna saradnja, a aktivnosti su u vezi sa pomenutom komercijalnom sardanjom.

Izuzeci: Slučajevi koji spadaju u državne tajne, medicinske tajne ili poverljivi odnos između klijenta i advokata.

Kako podneti prijavu?

 

U slučaju kada prijavljivanje disfunkcije kroz hjerahijske kanale nije efikasno, nije prikladno datoj situaciji ili je izvršen pritisak, procedura uzbunjivanja može se sprovesti putem platforme na sledećem linku:

https://www.bkms-system.com/Groupe-Credit-Agricole/ethics-alerts

Link je dostupan 24 časova, 7 dana u nedelji sa bilo kojeg uređaja. Jedinstven je za sve zaposlene u grupi.

Sve informacije, čak i lične su šifrovane i čuvaju se u sigurnom, nezavisnom okruženju.

Uzbunjivač se savetuje da obezbedi informacije o svom identitetu, da bi mogao da iskoristi zaštitu koja mu je zagarantovana zakonom. Takođe može izabrati da ostane anoniman i u tom slučaju može razmenjivati inforrmacije sa odgovornom osobom za obradu prijave putem sigurnog komunikacionog okvira. Ovakva razmena informacija nije u skladu sa standardnim sistemom poruka; komunikacija je šifrovana i u okviru sigurnosnog sistema.

Ko obrađuje prijavu i u okviru kog roka?

 

Referent za uzbunjivanje u okviru organizacije, kao i osoba određena za obradu prijava (obuično iz sektora Compliance-a) razmatraju prijavu i komuniciraju samo sa osobama čije učešće je od vitalnog značaja za obradu prijave.

Poseban slučaj: Ako je osoba koja je predmet prijave uzbunjivača, referent za uzbunjivanje ili jedna od osoba određenih za obradu prijava, potrebno je prijavu podići na N+1 nivo, odnosno na nivo organizacije ili Credit Agricole grupe.

Uzbunjivač dobija informaciju o prijemu prijave, o procenjenom roku obradu prijave i o koracima koji će biti preduzeti u budućnosti.

Kako je uzbunjivač zaštićen?

 

 • Identitet uzbunjivača i osoba na koje se izveštaj odnosi, kao i informacije prikupljene od strane svih primalaca izveštaja obrađuju se na striktno siguran način.
 • Nakon obrade prijave, podaci koji se nalaze u izveštaju biće arhivirani anonimno.
 • Uzbunjivač neće biti krivično optužen ako je postupio nesebično (bez naknade) i u dobroj nameri (istinito, bez klevete) u vezi sa činjenicama za koje je lično svestan da ih je prijavio u skladu sa procedurom.
 • Uzbunjivač neće biti sankcionisan, otpušten ili predmet direktne ili indirektne diskriminacije, naročito u odnosu na naknadu ili profesionalnu promociju.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo