Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

UN globalni dogovor

Globalni dogovor je okvir na osnovu koga se kompanije obavezuju da svoje delatnosti usaglase sa deset univerzalnih principa iz oblasti ljudskih prava, rada, zaštite okoline i anti-korupcije. Kao najveća svetska građanska inicijativa, Globalni dogovor je pre svega zainteresovan za izgradnju društveno odgovornog poslovanja i tržišta.

Poslovanje, trgovina i investicije su osnovni stubovi prosperiteta i mira. Međutim, u mnogim oblastima poslovanje se često povezuje sa ozbiljnim dilemama - kao npr. eksploatacija, korupcija, nejednaka primanja i prepreke koje obeshrabruju inovacije i preduzetništvo. Odgovorno poslovanje može na mnogo načina da izgradi poverenje i društveni kapital, doprinoseći opštem razvoju kao i razvoju održivih tržišta.

Globalni dogovor je isključivo volonterska inicijativa sa dva glavna cilja:

 • Integrisanje deset principa u poslovanje širom sveta
 • Sprovođenje akcija podrške ciljevima Ujedinjenih nacija, kao što su Milenijumski ciljevi razvoja
Globalni dogovor nije regulatorni instrument, a to znači da ne primorava niti određuje rad kompanija. Umesto toga, Globalni dogovor se oslanja na javnu odgovornost, transparentnost i prosvećene interese kompanija, sindikata i civilnog društva da iniciraju i dele primarne akcije u cilju postizanja principa na kojima počiva Globalni dogovor.

Deset principa

"Deset principa Globalnog dogovora" iz oblasti ljudskih prava, prava na rad, zaštite životne sredine i anti-korupcione politike proističu iz:

 • Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima
 • Deklaracije Međunarodne organizacije rada o osnovnim pravima o radu
 • Rio deklaracije o životnoj sredini i razvoju
 • Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije
"Globalni dogovor" očekuje od kompanija da prihvate, podrže i uspostave, u okviru svoje sfere uticaja, niz vrednosti iz oblasti ljudskih prava, prava na rad, zaštite životne sredine i anti-korupcione politike.
Ljudska prava:

 • Princip 1: Kompanije treba da podrže i poštuju zaštitu međunarodno zagarantovanih ljudskih prava
 • Princip 2: Kompanije ne smeju da budu saučesnici u kršenju ljudskih prava
Standardi rada:

 • Princip 3: Kompanije treba da podrže pravo na slobodno udruživanje i pravo na kolektivne ugovore
 • Princip 4: Eliminišu prinudni rad
 • Princip 5: Zabrane dečiji rad
 • Princip 6: Zabrane diskriminaciju u vezi sa zapošljavanjem i zanimanjem
Zaštita životne sredine:

 • Princip 7: Kompanije treba da preduzimaju mere predostrožnosti u vezi sa životnom sredinom
 • Princip 8: Kompanije treba da preduzimaju mere radi promocije odgovornosti vezane za životnu sredinu
 • Princip 9: Kompanije treba da ohrabre razvoj i širenje tehnologija koje čuvaju životnu sredinu
Anti-korupcija:

 • Princip 10: Kompanije treba da učestvuju u borbi protiv korupcije u svakom smislu, uključujući iznude i pronevere

Osnivanje Globalnog dogovora u SrbijiKao odgovor na rastući interes za društveno odgovornim poslovanjem, 6. decembra 2007. godine u prostorijama Narodne banke Srbije u Beogradu, kancelarija UNDP u Srbiji i Narodna banka Srbije promovisali su inicijativu Ujedinjenih nacija za unapređnje društveno odgovornog poslovanja pod nazivom "Globalni dogovor".

Na taj način i Srbija se priključila najmasovnijem dobrovoljnom udruženju u svetu posvećenom društveno odgovornom poslovanju, koje uključuje više od 5000 učesnika i interesnih grupa iz više od 130 zemalja. Promovisanju Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija prisustvovao je veliki broj predstavnika vladinog i nevladinog sektora, kompanija, organizacija civilnog društva i akademskih institucija.

Tom prilikom Globalnom dogovoru Ujedinjenih nacija pristupile su i prve kompanije: BFC Lafarge, Holcim, Deloitte i Cisco System; banke: Eurobank EFG, Pireaus Banka, Societe Generale Banka i Crédit Agricole Srbija; kao i nevladina organizacija SMart Kolektiv.

U međuvremenu mreži Globalnog dogovora u Srbiji je pristupilo više od 30 kompanija posvećenih principima društveno odgovornog poslovanja.

Delovi teksta preuzeti sa sajta Globalni dogovor Srbija: http://www.unglobalcompact.rs

Osnivanje Globalnog dogovora u Srbiji

Communication on progress CAS 2015.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo