Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Obaveštenje o olakšicama u otplati obaveza u skladu sa Odlukom NBS

 

OBAVEŠTENJE

o uslovima i pravu korisnika na podnošenje zahteva za odobravanje olakšica u otplati obaveza u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije

Crédit Agricole Srbija, bezrezervno nastavlja da se u potpunosti stavlja na raspolaganje svojim klijentima kako bi što bezbolnije prošli kroz ovaj izazovni period izazvan pandemijom Korona virusa.

Nove mere, koje imaju za cilj relaksiranje finansijskih obaveza korisnika tokom pandemije, omogućavaju korisnicima da podnesu zahtev za odobravanje olakšica u otplati obaveza u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 („Sl. glasnik RS", br. 150/2020 i 21/2021) (dalje: Odluka NBS).

Opšti uslovi za dobijanje olakšica za sve klijente Banke

Odluka NBS se odnosi na fizička lica, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva (dalje: korisnik) i primenjuje se na kredite sa planom otplate, revolving kredite, kreditne kartice i dozvoljeno prekoračenje po računu.

Olakšice se mogu koristiti za jedan ili više kreditnih proizvoda.

Opšti uslov koji korisnik mora da ispuni da bi stekao pravo na olakšice je:

 • da ima poteškoća u izmirivanju obaveza odnosno da nije u mogućnosti da izmiruje obaveze i
 • da na dan 29. februara 2020. godine, kao ni u periodu od 12 meseci pre tog datuma, ni jedno potraživanje od tog korisnika nije bilo klasifikovano kao problematična obaveza u banci niti da je korisnik bio u statusu neizmirenja obaveza po proizvodima u banci

Ukoliko su krediti odobreni u okviru Garantne šeme Republike Srbije ili sa garancijom međunarodnih finansijskih institucija, kao i po osnovu subvencionisanih kredita, olakšice iz Odluke NBS se mogu primeniti samo uz prethodnu saglasnost davalaca garancije, odnosno subvencije za produženje otplate i nastavka subvencionisanja kamatne stope u periodu produženja otplate.

Posebni uslovi za dobijanje olakšica – fizička lica

U smislu Odluke NBS, smatra se da klijent fizičko lice ima poteškoća u izmirivanju obaveza odnosno da nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema banci, ako ispunjava jedan od sledećih uslova:

 • Ukoliko je korisnik  na dan 15. decembra 2020. godine u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu. Pod materijalno značajnim iznosom, smatra se iznos obaveze od najmanje 1.000 dinara.
  • Neophodna dokumentacija: Nije potrebno dostavljanje dokumentacije
 • Ukoliko korisnik na dan podnošenja zahteva, a najkasnije do 30. aprila 2021. godine ima status nezaposlenog lica.
  • Neophodna dokumentacija: Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenih lica ili Izvod iz evidencije PIO fonda o prijavama/odjavama na osiguranje.
 • Ukoliko je korisnik u poslednja tri meseca ostvario prosečan neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije koji je ispod prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjim podacima nadležnog organa.
  • Neophodna dokumentacija: U slučaju da klijent ne prima zaradu/penziju preko računa u Banci ili je račun otvorio pre manje od 3 meseca, potrebno je dostaviti Potvrdu o primanjima (tromesečni prosek) overenu od strane poslodavca za zaposlena lica ili poslednji penzioni ček za penzionere ili Rešenje o paušalnom ili konačnom/akontacionom razrezu poreza na dohodak građana ili Poresku prijavu PPDG1S za preduzetnike koji ne obračunavaju zaradu.
 • Ukoliko stepen kreditne zaduženosti korisnika prelazi 40%, a korisnik je u poslednja tri meseca ostvario prosečan neto mesečni prihod manji za 10% ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. godine, pri čemu prosečan neto mesečni prihod tog korisnika u poslednja tri meseca ne prelazi 120.000 dinara.
  • Neophodna dokumentacija: U slučaju da klijent ne prima zaradu/penziju preko računa u Banci ili je račun otvorio pre manje od 3 meseca, potrebno je dostaviti Potvrdu o primanjima (tromesečni prosek) overenu od strane poslodavca za zaposlena lica ili poslednji penzioni ček za penzionere ili Rešenje o paušalnom ili konačnom/akontacionom razrezu poreza na dohodak građana ili Poresku prijavu PPDG1S za preduzetnike koji ne obračunavaju zaradu. Potvrda poslodavca o prosečnoj zaradi klijenta u period od decembra 2019. godine, do marta 2020. (prosek zarade za decembar 2019, januar 2020 i februar 2020 ili obračunske listiće za navedeni period).
 • Osim gore navedenih kriterijuma, banka može da odobri olakšice u skladu sa unutrašnjim aktima i na osnovu obrazloženog zahteva korisnika, kojim korisnik obrazlaže da postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja korisnika i time na njegovu mogućnost da uredno izmiruje obaveze prema banci.
  • Neophodna dokumentacija: U zavisnosti od konkretnih činjenica i okolnosti

Posebni uslovi za odobravanje olakšica - poljoprivrednik, preduzetnik i privredna društva

U smislu Odluke NBS, smatra se da klijent poljoprivrednik, preduzetnik ili privredno društvo ima poteškoća u izmirivanju obaveza odnosno da nije u mogućnosti da izmiruje obaveze prema banci, ako ispunjava jedan od sledećih uslova:

 • Ukoliko je korisnik  na dan stupanja na snagu Odluke NBS (15. decembra 2021.godine) odnosno na dan 28. februara 2021. godine  u docnji dužoj od 30 dana  u materijalno značajnom iznosu. Pod materijalno značajnim iznosom, smatra se iznos obaveze od najmanje 1.000 dinara za poljoprivrednike i preduzetnike, odnosno u iznosu obaveze većem od 1% potraživanja banke po proizvodu, a ne manje od 10.000 dinara za dužnike, privredna društva.
  • Neophodna dokumentacija: Nije potrebno dostavljanje dokumentacije
 • Ukoliko u periodu do dana podnošenja zahteva , a najkasnije do 30. aprila 2021. godine, korisnik ima pad poslovnog prihoda, odnosno prometa od najmanje 15% u 2020. godini u odnosu na isti period u 2019. godini.
  • Neophodna dokumentacija: Kod preduzetnika i privrednih društava dostaviti bruto bilans za isti vremenski period u 2019. i 2020. godini Kod poljoprivrednih gazdinstava i paušalaca dostaviti promet po računu u svim bankama za isti vremenski period u 2019. i 2020.godini.
 • Ukoliko je korisnik imao prekid poslovanja u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije COVID – 19.
  • Neophodna doumentacija: Potrebno je dostaviti Izjavu na memorandumu sa obrazloženjem kao dokaz koji potvrđuje da je klijent imao prekid poslovanja više od 30 dana usled pandemije COVID – 19.
 • Osim gore navedenih kriterijuma, banka može da odobri olakšice u skladu sa unutrašnjim aktima i na osnovu obrazloženog zahteva korisnika, kojim korisnik obrazlaže da postoje druge činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja korisnika i time na njegovu mogućnost da uredno izmiruje obaveze prema banci.
  • Neophodna dokumentacija: U zavisnosti od konkretnih činjenica i okolnosti

Olakšica u otplati obaveza podrazumeva sledeće:

 • Grejs period od šest meseci
 • U toku trajanja grejs perioda, banka ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu u tom periodu obračunava ugovorenu kamatu
 • Rok otplate kredita se produžava na način da iznos anuiteta (mesečne obaveze korisnika) po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate kredita ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšice
 • Korisnik ima mogućnost odabira, da li će kamatu obračunatu za vreme trajanja grejs perioda plaćati u toku trajanja tog perioda ili po njegovom prestanku
 • Uslovi otplate obaveza ugovoreni odobravanjem olakšica (npr. visina kamatne stope, dodatna sredstva obezbeđenja i sl.) ne mogu biti nepovoljniji za korisnika u odnosu na prvobitno, odnosno ranije ugovorene uslove
 • Korisniku se ne može naplatiti naknadu za preduzimanje mera i aktivnosti u skladu sa Odlukom NBS, kao ni troškove koje korisnik može imati u vezi s tim merama i aktivnostima, uključujući i troškove za obradu zahteva korisnika, osim troškova neophonih za odobravanje potraživanja koje ne utvrđuje banka (npr. kreditni biro, katastar nepokretnosti i sl)

Ukoliko se korisnik opredeli za plaćanje kamate obračunate za vreme trajanja grejs perioda, nakon prestanka tog perioda, kamata se u tom slučaju pripisuje glavnom dugu i ravnomerno raspoređuje na period otplate kredita.

Kamata iz prethodnih moratorijuma ostaje u istom režimu kakava je bila pre primena olakšica odnosno ta kamata se naplaćuje nakon prestanka grejs perioda na način da se ravnomerno raspoređuje na period otplate kredita i ne pripisuje se ostatku duga.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA DOBIJANJE OLAKŠICA:

Korisnik može podneti zahtev najkasnije do 30. aprila 2021. godine na jedan od navedenih načina:

 • Podnošenje zahteva elektronskim putem (fizička lica, preduzetnici i privredna društva):
  • Banka je korisnicima, kao dodatnu mogućnost obezbedila podnošenje zahteva  u online  formi, kojoj možete pristupiti prateći sledeći link
 • Za agro klijente – poljoprivrednike slanjem zahteva na e-mail adresunbsolaksiceagro@creditagricole.rs
 • Popunjavanjem zahteva u filijali banke
 • Putem pošte, slanjem zahteva na adresu Braće Ribnikar 4-6, 21 000 Novi Sad, sa naznakom -Zahtev za odobrenje olakšica

Obavezni podaci koje pisani zahtev za dobijanje olakšica treba da sadrži (fizička lica/pravna lica):

 • Ime i prezime/naziv firme
 • JMBG/MB
 • Kontakt telefon
 • Matična fiijala
 • Broj kreditne partije ili naziv kreditnog proizvoda za koji želite olakšice
 • Izjašnjenje u pogledu plaćanja obračunate kamate iz grejs perioda:
  • Kamatu bih da plaćam tokom grejs perioda
  • Kamatu bih da plaćam nakon isteka grejs perioda
 • Ukratko navesti razloge zbog kojih su vam potrebne olakšice

Banka je dužna da donese odluku o zahtevu i o toj odluci obavesti korisnika u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Napomena: Banka zadržava pravo da od korisnika zahteva podnošenje dodatne dokumentacije, a u cilju ocene ispunjenosti uslova  za donošenje odluke o odobrenju olakšica u otplati obaveza.

Reprezentativni primeri:

Model za kamatu obračunatu i plaćenu u toku trajanja grejs perioda – fizička lica

Reprezentativni primer, ukoliko se odlučite da želite da kamatu obračunatu za vreme trajanja grejs perioda plaćate u toku trajanja tog perioda:

Osnovni podaci o kreditu

Iznos inicijalnog kredita 1.000.000,00 RSD
Nominalna kamatna stopa na godišenjem nivou 6.95% fiksno
Rok otplate 84 meseca

Trenutno stanje kredita (pre podnošenja zahteva za olakšice)

Preostala ročnost inicijalnog plana otplate 39 meseci
Ostatak duga koji se refinansira 524.666,89 RSD
Iznos anuiteta pre refinansa - mesečno 15.068,25 RSD

Kredit sa olakšicama

Rok otplate nakon refinansiranja 45 meseci
Iznos kredita 524.666,89 RSD
Grace period 6 meseci
Iznos mesečne kamate u grejs periodu 3.038,70 RSD
Broj anuiteta za otplatu 39
Iznos anuiteta nakon refinansiranja - mesečno 15.068,25 RSD
Ukupno naplaćene kamate posle olakšice 81.227,00 RSD
Model za kamatu obračunatu za vreme trajanja grejs perioda, a plaćenu po njegovom prestanku – fizička lica

Reprezentatvini primer, ukoliko se odlučite da želite da kamatu obračunatu za vreme trajanja grejs perioda plaćate po njegovom prestanku:

Osnovni podaci o kreditu

Iznos inicijalnog kredita 1.000.000,00 RSD
Nominalna kamatna stopa na godišenjem nivou 6.95% fiksno
Rok otplate 84 meseca

Trenutno stanje kredita (pre podnošenja zahteva za olakšice)

Preostala ročnost inicijalnog plana otplate 39 meseci
Ostatak duga koji se refinansira 524.666,89 RSD
Iznos anuiteta pre refinansiranja - mesečno 15.068,25 RSD

Kredit sa olakšicama

Rok otplate nakon refinansiranja 47 meseci
Iznos kredita 524.666,89 RSD
Grace period 6 meseci
Stanje duga nakon isteka grejs perioda od 6 meseci 542.899,06 RSD
Broj anuiteta za otplatu 41
Iznos anuiteta nakon refinansiranja - mesečno 14.913,88 RSD
Ukupno naplaćene kamate posle olakšice 86.802,02 RSD
Model za kamatu obračunatu i plaćenu u toku trajanja grejs perioda – pravna lica

Reprezentativni primer, ukoliko se odlučite da želite da kamatu obračunatu za vreme trajanja grejs perioda plaćate u toku trajanja tog perioda:

 

Osnovni podaci o kreditu

Iznos inicijalnog kredita 1.000.000,00 RSD
Nominalna kamatna stopa na godišenjem nivou 6.95% fiksno
Rok otplate 24 meseca

Trenutno stanje kredita (pre podnošenja zahteva za olakšice)

Preostala ročnost inicijalnog plana otplate 11 meseci
Ostatak duga koji se refinansira 475,845.99 RSD
Iznos anuiteta pre refinansiranja - mesečno 44,795.76 RSD

Kredit sa olakšicama

Rok otplate nakon refinansiranja 18 meseci
Iznos kredita 475,845.99 RSD
Grace period 6 meseci
Iznos mesečne kamate u grejs periodu *iznos varira od broja dana u mesecu Od 2,572.21 do 2,847.81 RSD
Broj anuiteta za otplatu 12
Iznos anuiteta nakon refinansiranja - mesečno 41,185.94 RSD
Ukupno naplaćene kamate posle olakšice 44,104.60 RSD

Model za kamatu obračunatu za vreme trajanja grejs perioda, a plaćenu po njegovom prestanku – pravna lica

Reprezentatvini primer, ukoliko se odlučite da želite da kamatu obračunatu za vreme trajanja grejs perioda plaćate po njegovom prestanku:

Osnovni podaci o kreditu

Iznos inicijalnog kredita 1.000.000,00 RSD
Nominalna kamatna stopa na godišenjem nivou 6.95% fiksno
Rok otplate 24 meseca

Trenutno stanje kredita (pre podnošenja zahteva za olakšice)

Preostala ročnost inicijalnog plana otplate 11 meseci
Ostatak duga koji se refinansira 475,845.99 RSD
Iznos anuiteta pre refinansiranja - mesečno 44,795.76 RSD

Kredit sa olakšicama

Rok otplate nakon refinansiranja 18 meseci
Iznos kredita 475,845.99 RSD
Grace period 6 meseci
Stanje duga nakon isteka grejs perioda od 6 meseci 492,565.37 RSD
Broj anuiteta za otplatu 12
Iznos anuiteta nakon refinansiranja - mesečno 42,633.05 RSD
Ukupno naplaćene kamate posle olakšice 44,750.61 RSD

 

Dodatne infomacije:

Ukoliko vam je potrebno više informacija o novim olakšicama, možete ih dobiti od vašeg bankarskog savetnika ili pozivanjem kontakt centra radnim danima od 8 do 20 časova i subotom od 8 do 13 časova, na broj 0700 700 500 sa fiksnog ili +381(21)4876888 sa mobilnog telefona.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo