La Carte Duet

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Crédit Agricole banka svojim paketom kreditnih kartica La Carte Duet nastavlja osnaživanje svojih klijenata nudeći im izbor odgovornog finansiranja. Banka je svojim klijentima omogućila fleksibilniji način većih kupovina na 3 ili 6 mesečnih rata bez kamate putem MasterCard, ili odabir klasične kupovine po kreditnoj kartici bez rata, putem Visa Revolving kartice. Paket kartica po pogodnostima koje nude najviše simuliraju kredit, ali je razlika ta što je dozvoljeni limit po kartici klijentu u svakom trenutku dostupan, što nije slučaj sa klasičnim kreditnim proizvodom koga treba obnavljati.

Upotrebom MasterCard kreditne kartice Crédit Agricole banke klijent bira da svoje kupovine iznosa između 3000 i 6000 dinara plati u tri jednake mesečne rate, dok se iznosi preko 6000 dinara dele na šest jednakih mesečnih rata. Ova vrsta kreditiranja je beskamatna bez obzira na ukupan iznos plaćanja ili broj rata, a jedini trošak za klijenta je jednokratna provizija od 3% prilikom obavljanja transakcije.

Ukoliko klijent ne izmiri neku od dospelih rata po MasterCard kreditnoj kartici, dospela obaveza se automatski prebacuje na revolving kredit i na taj način klijentu se omogućava još relaksiranija otplata, jer je minimalni mesečni iznos za plaćanje po VISA kartici samo 5% od iskorišćenog iznosa.

Tekuća, odnosno potrošnja na nivou meseca, takođe nema obračun kamate ukoliko se obaveze izmire pre kraja meseca. Svi klijenti imaju mogućnost da povećaju korisnost obe kreditne kartice time što će odlučiti o načinu kupovine i vremenu izmirivanja obaveza.

La Carte Duet (VISA revolving i MasterCard)

Vrsta kredita: revolving 5%
Valuta u kojoj se limit odobrava: RSD
Kriterijumi za indeksiranje: bez kriterijuma za indeksiranje
Depozit: po izboru klijenta mogućnost polaganja 100% depozita u valuti EUR
Iznos kredita: od 20.000 do 800.000 RSD
Kamatna stopa je fiksna i obračunava se (konformnom metodom) i naplaćuje na kraju obračunskog perioda. Obračunski period je jedan kalendarski mesec
Otplata: u zavisnosti od ugovorenog % revolvinga
Instrumenti obezbeđenja: Solo blanko menica bez protesta korisnika, administrativna zabrana overena od strane poslodavca. Osiguranje korisnika kredita od nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode) i trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) kao posledica nesrećnog slučaja, depozit - ukoliko klijent aplicira za karticu na bazi depozita.

Nominalna i efektivna kamatna stopa

Kamatne stope (na godišnjem nivou) Za klijente sa  zaradom u CAS Za klijente bez prenosa zarade u CAS
Nominalna kamatna stopa 18,02 % 20,84%
Efektivna kamatna stopa 18,72% 22,16%
Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 17.04.2018.

Reprezentativni primer za klijente sa zaradom u CAS ukoliko je celokupan limit iskorišćen:

Iznos kredita Period otplate NKS Procenat revolviinga EKS
500.000 RSD 86 meseci18,02% 5% 18,72%
Banka ne obračunava kamatu na potrošnju u prvom mesecu.
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u momentu odobravanja kredita: 150 RSD održavanje kreditne partije – mesečna fiksna naknada ako klijent ima zaradu u CAS ili 250 RSD ukoliko klijent ne prima zaradu u CAS ili je sa depozitom; 246 RSD trošak izveštaja kreditnog biroa - jednokratna fiksna naknada; 50 RSD trošak menice – jednokratna fiksna naknada; 40 RSD premija osiguranja u slučaju nezgode - mesečna fiksna naknada.