Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

STAMBENI KREDIT I KEŠ KREDIT ZA OPREMANJE STANA UZ ISTU NOMINALNU KAMATNU STOPU

 Dom nije samo stan. Zato kod nas stambeni kredit nije samo to. Crédit Agricole banka je prateći Vaše želje, kreirala posebnu ponudu kredita kako bismo Vaš san o savršenom domu pretvorili u stvarnost.

Naša jedinstvena ponuda stambenog kredita Vam omogućava da uz istu nominalnu kamatnu stopu dobijete i keš kredit za opremanje doma, u vrednosti do 10% iznosa stambenog kredita. Kredit možete da podignete i sa Vašim supružnikom, tako što će jedna osoba biti nosilac stambenog, a druga keš kredita za opremanje doma.

Više informacija o stambenom i keš kreditu za opremanje doma:

STAMBENI KREDITI ZA KUPOVINU STANA

 Stambeni kredit sa promenljivom kamatnom stopom bez osiguranja kod NKOSK

Crédit Agricole banka pripremila je stambeni kredit koji će Vam pomoći da da kupite stan o kom ste do sada sanjali.

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po kursu NBS
 • Iznos kredita: 10.000EUR – 250.000EUR*
 • Učešće: minimum 20% od kupoprodajne vrednosti
 • Period otplate: do 300 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 2,89% (3,418% + 3m EURIBOR)
 • Administrativni trošak: 1%
 • Trošak održavanja kreditne partije 0.10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice
 • Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u CAS

*Maksimalni iznos kredita se procenjuje individualno za svakog klijenta

Instrumenti obezbeđenja:

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti;
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost

Reprezentativni primer:

 

STAMBENI KREDIT BEZ OSIGURANJA KOD NKOSK SA PROMENLJIVOM KAMATOM ROK KREDITA DO 300 MESECI
Reprezentativni primer za stambeni kredit kod koga je nepokretnost obezbeđenje po kreditu (datum izrade obračuna 05.01.2021.)
Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
Valuta kredita: EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Kupoprodajna cena nekretnine 125.000 EUR
Učešće klijenta 25.000 EUR
Iznos kredita 100.000 EUR
Period otplate 300 meseci
Mesečna rata 468.51 EUR
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 2,89% (3M EURIBOR + 3,418%) promenljiva*
EKS (Na godišnjem nivou) 3,54%
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu 148.874,25 EUR

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja

Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva 1.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Trošak odražavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik tekućeg računa u Banci) promenljiv 290.00 RSD mesečno
Menice (tri) 150 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD**
Overa založne izjave 20.880 RSD**
Osiguranje nepokretnosti - godišnje 40 EUR**
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR**
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR**
Taksa za upis hipoteke 50.000 RSD**
Osiguranje života - godišnje 100 EUR**
Održavanje kreditne partije 0,10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice
*Kamatna stopa po ovom kreditu je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog EURIBOR-a (Reuters strana za Euribor), na koji se dodaje fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou.
Izmena vrednosti EURIBOR-a se vrši tako što se uzima vrednost tromesečnog EURIBOR-a koji važi na prvi radni dan u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju (prvi radni dan u martu, junu, septembru, decembru), a primenjuje se od prvog dana tekućeg kalendarskog tromesečja (prvi dan u januaru, aprilu, julu, oktobru). Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan 01.12.2020. godine koja iznosi -0,528% fiksni deo: 3,418%. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta. Datum izrade obračuna 05.01.2021.
Ukoliko dođe do premene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.
*Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u CAS.
**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada javnih beležnika, Geodetskog zavoda, NKOSK-a, premije osiguranja osiguravajućih kuća i sl.
KEŠ KREDIT ZA OPEMANJE STANA

Gotovinski kredit u RSD po specijalnim uslovima

Crédit Agricole banka je pripremila specijalnu ponudu dinarskih gotovinskih kredita za sve klijente kojima se plasira stambeni kredit sa promenljivom kamatnom stopom bez grace perioda.

 Detalji kredita:

 • Vrsta kredita: Gotovinski kredit u dinarima sa zaradom u Banci
 • Valuta: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 50.000 RSD – 3.000.000 RSD*
 • Period otplate: 36 meseca
 • Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou): 2.89% (1.87% + 3M Belibor)
 • Trošak obrade zahteva: 1%

  *Maksimalan iznos kredita se procenjuje individualno za svakog klijenta a maksimanlo do 10% od iznosa plasiranog stambenog kredita.

 Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;

Reprezentativni primer:

 

GOTOVINSKI KREDIT SA PROMENLJIVOM KAMATNOM STOPOM SA ZARADOM U BANCI
Reprezentativni primer za klijente koji primaju zaradu u Banci na dan 28.09.2020. godine
Vrsta kredita: Gotovinski kredit sa promenljivom kamatnom stopom sa zaradom u Banci
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 1.100.000 RSD
Period otplate 36 meseci
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 2,89% promenljiva* (1,87% + 3M Belibor)
Mesečna rata 31.936,03 RSD
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 3,63%
Ukupan iznos kredita koji korisnik vratiti na kraju ugovornog preioda 1.161.611,33 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva 1% - 11.000 RSD
1 menica 50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora za IV kvartal je 1,02%.
Fiksni deo nominalne kamatne stope iznosi 1,87%.
Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

 

Uz to, nevezano za koju opciju ste se odlučili, Crédit Agricole banka je u saradnji sa Tehnomanijom obezbedila i 20% popusta za kupovinu kompletne tehnike za Vaš novi dom.

 

 

 

Stambeni kredit je velika odluka i važno je da izaberete pravog i pouzdanog partnera sa kojim ćete sve učiniti lakšim i bržim.

Očekujemo vas.

Dobro došli kući.

Potrebna dokumenta i tarife

Aplicirajte za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo