Zastita od kursnog rizika - Terminska kupoprodaja deviza

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Valutni forward ugovor štiti pravna lica (klijente) od nepovoljnog kretanja kursa. Tehnicki posmatrano, klijent “danas” fiksira kurs po kojem će kupovati / prodavati devize na ugovoreni dan u budućnosti.

Prednosti:

  • Potpuna zaštita od rizika promene deviznog kursa
  • Zagarantovani devizni kurs u budućnosti
  • Predvidivost tokova novca proisteklog iz deviznih transakcija, zahvaljujući unapred ugovorenom kursu u budućnosti
  • Rok ugovaranja – od jedne nedelje do 6 meseci
  • Bez troškova

Koje su prednosti za uvoznike?

  • Eliminisanje kursnog rizika, odnosno kursnih razlika
  • Povećanje prodaje - Prodavci koji fakturišu robu vezujući svoja potraživanja za stranu valutu beleže pad prodaje jer se u uslovima neizvesnosti kupci najčešće opredeljuju za prodavce koji svoju robu fakturišu u dinarima. Poznavajući unapred kurs, preduzeće može dinarski da fakturiše svojim kupcima, bez bojazni da će ostvariti negativne kursne razlike.

Koje su prednosti za izvoznike?

  • Eliminisanje kursnog rizika, odnosno kursnih razlika
  • Prodajom deviza unapred ostvaruje se viši kurs od trenutnog, tržišnog kursa
Pokriveni valutni forward ugovor podrazumeva da po povoljnijem kursu kupite neku od valuta sa kursne liste za dinare, pri čemu uplatu dinarske protivvrednosti vršite istog dana kada je forward ugovoren, a kupljenu valutu dobijate na željeni datum u budućnosti.