Akreditivi

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Dokumentarni akreditiv je široko prihvaćen instrument plaćanja u međunarodnoj trgovini, jer podjednako štiti interese i prodavca i kupca.


Prodavac (korisnik akreditiva) je siguran da će podnošenjem urednih otpremnih i robnih dokumenata navedenih u akreditivu, pod pretpostavkom da je ispunio sve uslove iz akreditiva, moći da naplati protivvrednost izvezene robe, odnosno izvršene usluge, jer će mu platiti banka koja je otvorila akreditiv (ili banka koja je konfirmirala akreditiv, u slučaju konfirmiranog akreditiva).


S druge strane, kupac (nalogodavac po akreditivu) je siguran da će plaćanje iz akreditiva biti izvršeno samo u slučaju ukoliko prodavac, unutar predviđenih rokova, podnese sva uslovljena akreditivna dokumenta.

Stendbaj (Standby) akreditiv predstavlja obavezu akreditivne banke da korisniku isplati određeni iznos, pod uslovom da on u predviđenom roku podnese banci pisanu izjavu (Statement) da nalogodavac nije o roku izvršio svoju obavezu (iz osnovnog ugovora). Za razliku od ostalih vrsta akreditiva stendbaj akreditiv je instrument obezbeđenja a ne plaćanja, pa otuda njegova sličnost sa bankarskom garancijom.