Krediti EIB

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Kreditna linija Evropske investicione banke (EIB)

Evropska investiciona banka je finansijska institucija Evropske unije. Osnovana je 1958. godine u skladu sa Rimskim ugovorom. Osnovna uloga Banke je da obezbedi uravnotežen razvoj Unije. Ima pravnu sposobnost i ekonomski je nezavisna. Finansira investicione projekte koji doprinose balansiranom razvoju. Akcionari EIB su zemlje članice EU.


Kreditna linija EIB omogućava investiranje u razvoj i razvojne projekte lokalnih preduzeća, a na osnovu predate potrebne dokumentacije. Crédit Agricole banka nastoji da svojim klijentima, a i tržištu u Srbiji pruži mogućnost povoljnog finansiranja i na ovaj način.
Ko može da koristi EIB kredit?

1. Samostalna (nezavisna) mala i srednja preduzeća, kao i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije. Pod samostalnim (nezavisnim) preduzećem podrazumeva se preduzeće sa:

a. mаnje od 25% kаpitаlа ili ekvivаlentаn iznos u vlаsništvu neke druge kompаnije; ili

b. 25% ili više kаpitаlа u vlаsništvu druge kompаnije, аli tа grupа, premа konsolidovаnim podаcimа, zаpošljаvа mаnje od 250 zaposlenih u slučаju malih i srednjih preduzeća, odnosno mаnje od 3000 zaposlenih kаdа je reč o preduzećimа srednje tržišne kapitalizacije; ili

c. 25% ili više kаpitаlа u vlаsništvu držаvnog orgаnа, а tаj orgаn predstаvljа jedinicu lokаlne sаmouprаve čiji godišnji budžet ne prelаzi 10 milionа evrа i nа čijoj teritoriji živi mаnje od 5000 stаnovnikа; ili

d. do 50% kаpitаlа u vlаsništvu kompаnijа ili institucijа u sklаdu sа izuzecimа nаvedenim u člаnu 3. stаv 2. Preporuke Evropske komisije 2003/361/EZ od 6. mаjа 2003. (fondovi koji ulаžu u kompаnije u rаzvoju („venture capital funds“) ili „poslovni аnđeli“, ukoliko ulаžu mаnje od 1,25 milionа evrа u istu kompаniju, univerziteti ili neprofitni istrаživаčki centri, institucionаlni investitori, uključujući regionаlne rаzvojne fondove

2. Korisnici bilo koje veličine za Projekte iz oblasti:

Industrije
Ekonomije znanja
Obrazovanja
Zdravlja
Zaštite životne sredine

Koja je namena kredita?

Za Mala i srednja preduzeća:

1. Kupovina, proširenje ili renoviranje materijalne imovine (osim kupovine zemljišta)

2. Ulaganje u nematerijalnu imovinu (troškovi planiranja, finansiranja i razvoja u fazi izgradnje materijalne imovine; troškovi u vezi sa istraživanjem i razvojem; uspostavljanje mreža distribucije na domaćem ili tržištima EU)

3. Izmena generacijske strukture ili promene raspoređivanja radnika u okviru preduzeća za nesmetano obavljanje privredne aktivnosti (ograničenje u slučajevima kad je SME istovremeno i kupac i lice koje je predmet prodaje te iznos koji ne premašuje iznos od 1 MEUR). EIB ne finansira preuzimanje preduzeća

4. Srednjoročne i dugoročne potrebe za obrtnim kapitalom (za obezbeđenje stabilne baze obrtnog kapitala i ročnosti najmanje 2 godine)

Za preduzeća srednje tržišne kapitalizacije:1. Kupovina, proširenje ili renoviranje materijalne imovine (osim kupovine zemljišta)

2. Ulaganje u nematerijalnu imovinu (troškovi planiranja, finansiranja i razvoja u fazi izgradnje materijalne imovine; troškovi u vezi sa istraživanjem i razvojem; uspostavljanje mreža distribucije na domaćem ili tržištima EU)

3. Izmena generacijske strukture ili promene raspoređivanja radnika u okviru preduzeća za nesmetano obavljanje privredne aktivnosti (ograničenje u slučajevima kad je SME istovremeno i kupac i lice koje je predmet prodaje te iznos koji ne premašuje iznos od 1 MEUR). EIB ne finansira preuzimanje preduzeća

4. Srednjoročne i dugoročne potrebe za obrtnim kapitalom (za obezbeđenje stabilne baze obrtnog kapitala i ročnosti najmanje 2 godine )

5. Finansiranje investicija i rashoda vezanih za razvoj izvozno orijentisanih preduzeća kroz podobne projekte

Za Projekte:

1. Koji su ekonomsko, tehnički i finansijski opravdani

2. Zadovoljavaju kriterijume EIB i nisu duži od 5 godina

3. Jasno prepoznatljivi i novi u smislu lokacije i koristi koju donose

4. Usklađeni sa zakonodavstvom EU posebno u oblasti životne sredine

5. Usklađeni sa nacionalnim i propisima EU u pogledu nabavke i izvođenja radova

Finansirani projekti preduzeca bilo koje velicine za Prioritetne projekte moraju biti realizovani u roku od max 5 godina od datuma potpisivanja ugovora

Kamatna stopa:

Varijabilna kamatna stopa EIB-a izracunata na bazi 3M/6M EURIBOR u koji je ukljucena marža EIB, uvecana za 30 b.p na godisnjem nivou na ime marže Agenta (NBS), uvećana za 300 b.p. na godišnjem nivou na ime efektivne marže Banke
Metod obračuna kamate: proporcionalni
Imajući u vidu da se finansiranje navedenih projekata obavlja sredstvima obezbeđenim od strane Evropske investicione banke, svaki krajnji korisnik će moći da iskoristi finansijsku povoljnost u kamatnoj stopi u minimalnom iznosu od 50 baznih poena.

Šta se ne može finansirati EIB kreditnom linijom

 • Proizvodnja oružja i municije, vojne i policijske opreme i infrastrukture
 • Kockarske i slične aktivnosti
 • Proizvodnja, prerada i distribucija duvana
 • Upotreba živih životinja u eksperimentalne svrhe ukoliko je nemoguće garantovati usklađenost sa odredbama Konvencija saveta Evrope o zaštiti kičmenjaka
 • Koje imaju uticaj na životnu sredinu
 • Sektori moralno i etički kontraverzni ili nisu u skladu sa domaćim zakonodavstvom
 • Aktivnosti isključivo u vezi sa razvojem nekretina
 • Isključivo finansijske aktivnosti
Sektori u koje su izričito zabranjena ulaganja:

Agroindustrija:

 • Hladnjače
 • Mlevenje žitarica, proizvodnja griza i slada
 • Proizvodnja skroba iz bilo koje sirovine
 • Obrada lana i konopolje
 • Obrada duvana
 • Klasiranje i pakovanje kokošijih jaja

Koliki je mogući iznos kreditiranja?

Minimalni iznos kredita je EUR 100.000, a maksimalni EUR 12,5 miliona-u skladu sa kreditnom sposobnošću. Maksimalna vrednost projekta je EUR 25 miliona.

Koja je ročnost kredita?

Minimalni rok otplate je 2 godine.
U zavisnosti od namene i pojedinačne odluke nadležnog odbora za
Mala i srednja preduzeća i Projekte: do 7 godina
Preduzeća srednje tržišne kapitalizacije: do 12 godina

Koji je način otplate kredita?

U jednakim tromesečnim, šestomesečnim, odnosno godišnjim ratama.


Grace period

Moguće je ugovaranje grace perioda do 2 godine za projekte i mala i srednja preduzeća i do 4 godina za projekte preduzeća srednje tržišne kapitalizacije.