EIB APEX krediti

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Kreditna linija Evropske investicione banke (EIB) uz posredovanje Narodne banke Srbije - EIB APEX kreditna linija

Crédit Agricole Srbija i Narodna banka Srbije (NBS) su potpisale Posredničko finansijski ugovor, kojim su regulisale sprovođenje Finansijskog ugovora potpisanog između Evropske investicione banke (EIB), Republike Srbije i Narodne banke Srbije o Apex zajmu za finansiranje malih i srednjih preduzeća i drugih prioriteta (u nastavku EIB Apex linija).
Evropska investiciona banka je finansijska institucija Evropske unije. Osnovana je 1958. godine u skladu sa Rimskim ugovorom. Osnovna uloga Banke je da obezbedi uravnotežen razvoj Unije. Ima pravnu sposobnost i ekonomski je nezavisna. Finansira investicione projekte koji doprinose balansiranom razvoju. Akcionari EIB su zemlje članice EU.


Kreditna linija EIB APEX omogućava investiranje u razvoj i razvojne projekte lokalnih preduzeća, a na osnovu predate potrebne dokumentacije. Crédit Agricole banka nastoji da svojim klijentima, a i tržištu u Srbiji pruži mogućnost povoljnog finansiranja i na ovaj način.

Ko može da koristi EIB APEX kredit?

1. Mala i srednja preduzeća (do 250 stalno zaposlenih) kao i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije (od 250 do 3.000 stalno zaposlenih). 

2. Korisnici bilo koje veličine (tzv. Prioritetni projekti) – kompanije  sa preko 3.000 stalno zaposlenih, na konsolidovanoj osnovi.

Koja je namena kredita?

Za mala i srednja preduzeća:

Za mala i srednja preduzeća, kao i za Preduzeća srednje tržišne kapitalizacije:

1. Kupovina, proširenje ili renoviranje materijalne imovine (osim kupovine poljoprivrednog zemljišta)

2. Ulaganje u nematerijalnu imovinu (troškovi planiranja, finansiranja i razvoja u fazi izgradnje materijalne imovine; troškovi u vezi sa istraživanjem i razvojem; uspostavljanje mreža distribucije na domaćem ili tržištima EU)

3. Srednjoročne i dugoročne potrebe za obrtnim kapitalom (za obezbeđenje stabilne baze obrtnog kapitala i ročnosti najmanje 2 godine)

Za Prioritetne projekte:

1.Da su ekonomsko, tehnički i finansijski opravdani

2. Zadovoljavaju kriterijume EIB

3. Jasno prepoznatljivi i novi u smislu lokacije i koristi koju donose

4. Usklađeni sa zakonodavstvom EU posebno u oblasti životne sredine

5. Usklađeni sa nacionalnim i propisima EU u pogledu nabavke i izvođenja radova
6. Da su iz oblasti:

a. Ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promenama
b. Socijalne i ekonomske infrastrukture, koja podrazumeva i korišćenje OIE, kao i energetski efikasne projeke
c. Infrastrukture koja podržava zdravstvo I obrazovanja
d. Razvoja lokalnog privatnog sektora
e. Zaštite životne sredine

Finansirani projekti preduzeća bilo koje veličine za Prioritetne projekte moraju biti realizovani u roku od maksimalno 5 godina od datuma potpisivanja ugovora.

Kamatna stopa:

Može biti fiksna I varijabilna.

Varijabilna kamatna stopa:

Kamata  EIB-a izračunata na bazi 3M/6M EURIBOR-a u koji je uključena marža EIB, uvećana za 25 b.p na godisnjem nivou na ime marže Agenta (NBS) (17,5 b.p. ukoliko se sredstva koriste za finansiranje projekata kompanije koja zapošljava mlade) i uvećana za 250 b.p. na godišnjem nivou na ime efektivne marže Banke ( 175 b.p. ukoliko se sredstva koriste za finansiranje projekata kompanije koja zapošljava mlade)

Fiksna kamatna stopa:

fiksna kamata  EIB-a u koju je uključena marža EIB, uvećana za 25 b.p na godisnjem nivou na ime marže Agenta (NBS) (17,5 b.p. ukoliko se sredstva koriste za finansiranje projekata kompanije koja zapošljava mlade) i uvećana za 250 b.p. na godišnjem nivou na ime efektivne marže Banke (175 b.p. ukoliko se sredstva koriste za finansiranje projekata kompanije koja zapošljava mlade)

Imajući u vidu da se finansiranje navedenih projekata obavlja sredstvima obezbeđenim od strane Evropske investicione banke, svaki krajnji korisnik će moći da iskoristi finansijsku povoljnost u kamatnoj stopi u minimalnom iznosu od 50 baznih poena, odnosno od minimum 80 baznih poena ukoliko se radi o Korisniku koji zapošljava mlade.

Šta se ne može finansirati EIB APEX kreditnom linijom?

•Delatnost Trgovina na veliko i trgovina na malo  (sektor G)
•Proizvodnja oružja i municije, vojne i policijske opreme i infrastrukture
•Kockarske i slične aktivnosti
•Proizvodnja, prerada i distribucija duvana
•Upotreba živih životinja u eksperimentalne svrhe ukoliko je nemoguće              garantovati usklađenost sa odredbama Konvencija saveta Evrope o                  zaštiti kičmenjaka
•Koje imaju uticaj na životnu sredinu
•Sektori moralno i etički kontraverzni ili nisu u skladu sa domaćim                      zakonodavstvom
•Aktivnosti isključivo u vezi sa razvojem nekretina
•Isključivo finansijske aktivnosti

Koliki je mogući iznos kreditiranja?

Minimalni iznos kredita je EUR 40.000, a maksimalni EUR 12,5 miliona.

Maksimalni iznos kredita je uslovljen kreditnom sposobnošću kompanije.

Maksimalna vrednost projekta je EUR 25 miliona.

Koja je ročnost kredita?

Minimalni rok otplate je 2 godine.

Maksimalni rok otplate je u zavisnosti od namene kredita i pojedinačne odluke nadležnog odbora.


Koji je način otplate kredita?

U jednakim tromesečnim, šestomesečnim, odnosno godišnjim anuitetima.