Otvaranje računa i platni promet

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Crédit Agricole Srbija omogućava svojim klijentima otvaranje i vođenje tekućih računa, deviznih računa i računa za posebne namene.

Klijentima se pruža kompletna usluga iz oblasti domaćeg i inostranog platnog prometa, uz veoma povoljne tarife, koje su umanjene za 20% -25% ukoliko se koristi elektronsko bankarstvo.

Otvaranjem računa klijentima Crédit Agricole Srbija je omogućeno: • Otvaranje i vođenje računa
 • Prijem naloga i izvršenje plaćanja (brzo i efikasno izvršenje naloga za plaćanje, svi nalozi iznad 250.000RSD se smatraju hitnim i imaju valutu sa danom predaje)
 • Uplata i isplata gotovine
 • Predaja i prijem pazara
 • Dostava izvoda (dostavljanje izveštaja o promenama na računu na način koji odgovara klijentu (na šalteru, elektronski, e-mailom, IVR, faksom)
Račun se otvara na osnovu zaključenog ugovora o otvaranju i vođenju računa.

Dokumentacija potrebna za otvaranje računa:

 • Zahtev za otvaranje računa (obrazac Crédit Agricole Srbija);
 • Rešenje o upisu u nadležni registar ne starije od 3 meseca;
 • Obaveštenje organa za poslove statistike o razvrstavanju po delatnostima;
 • Izvod iz poreske evidencije sa poreskim brojem;
 • Overa potpisa lica ovlašćenih za zastupanje na OP obrascu;
 • Karton deponovanih potpisa;
 • Fotokopija dokumenta o identifikaciji lica ovlašćenih za zastupanje i potpisivanje naloga;
 • Popunjen obrazac “Upoznaj svog klijenta”

Namenski računi za kupovinu i prodaju hartija od vrednosti

Klijenti koji trguju hartijama od vrednosti, mogu u Crédit Agricole banci otvoriti namenske račune za trgovanje, i to:

 • kupovinu ili prodaju akcija u dinarima
 • kupovinu ili prodaju obveznica stare devizne štednje u evrima
 • trgovanje državnim hartijama od vrednosti