Keš kredit za penzionere

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

U želji da kreditiranje učini dostupnim širem segmentu populacije, Credit Agricole banka je pripremila keš kredit za penzionere sa fiksnom i promenljivom kamatnom stopom i besplatnim životnim osiguranjem.

 • Valuta: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma
 • Iznos kredita: 50.000 RSD – 700.000 RSD
 • Nominalna kamatna stopa:

- fiksna 14,95% za klijente koji primaju ili koji prenose penziju u CAS
-
promenljiva 13,95% (10,5% + 3M Belibor za klijente koji primaju ili koji prenose penziju u CAS

 • Period otplate: 6 meseci - 72 meseca
 • Grejs period: bez grejs perioda
 • Trošak obrade zahteva: 1.5%
 • Prevremena otplata: 0%

Reprezentativni primer za klijente banke - Fiksna kamatna stopa

Iznos kredita Period NKS Rata EKS
300.000 RSD
72 meseca
14,95 %
6,335.36 RSD
16,75%*
*Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 04.10.2016. Dospeće rate svakog 5-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade zahteva 1,50%.


Reprezentativni primer za klijente banke - Promenljiva kamatna stopa

Iznos kredita Period NKS Rata EKS
300.000 RSD
72 meseca 13,95%
6,173.69 RSD
15,60%*
*Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora za I kvartal je 3,45%, fiksni deo 10,50% za kredite na period do 72 meseca. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade zahteva 1,50%. EKS obračunat na dan 04.01.2017.


Instrumenti obezbeđenja:

 • Instrumenti obezbeđenja: solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • Polisa životnog osiguranja (troškove životnog osiguranja snosi banka)