Fiksna telefonija tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Gotovinski krediti

Postoje trenuci kada Vam je veoma bitno da brzo i pod povoljnim uslovima dođete do novca. Sa gotovinskim kreditima Crédit Agricole Srbija realizacija svih planova i želja je lako ostvariva!

Preduslovi za dobijanje Gotovinskog kredita:

 • Državljanin Republike Srbije sa prebivalištem u Srbiji
 • Stalno zaposlenje uz neprekidan radni staž u trajanju od minimalno jedne godine ( zaključno sa danom apliciranja)
 • Mogućnost odobravanja kredita bez prenosa zarade u Crédit Agricole Srbija

Dinarski krediti sa prenosom zarade sa fiksnom kamatnom stopom

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Gotovinski kredit sa fiksnom kamatnom stopom sa prenosom zarade
 • Valuta: RSD 
 •  Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 •  Iznos kredita: 50.000 RSD – 3.000.000 RSD*
 •  Nominalna kamatna stopa:

- 7,45% za rok otplate do 36 meseca,

- 8,95% za rok otplate do 83 meseca

 •  Period otplate: 6 meseci – 83 meseca
 •  Trošak obrade zahteva: 0%
 •  Prevremena otplata: 0%

*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi banka.
Reprezentativni primer

 

Iznos kredita Period NKS Rata EKS Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
500.000 RSD 36 meseci 7.45% 15.541,63 RSD 9.05% 571.186,31 RSD
500.000 RSD 83 meseca 8.95% 8.101,57 RSD 10.56% 697.998,51 RSD

 

 

*Kamatna stopa je fiksna. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD trošak održavanja računa 290 RSD mesečno.EKS obračunat na dan 23.01.2020.godine.

Dinarski krediti sa prenosom zarade sa promenljivom kamatnom stopom

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Gotovinski kredit sa promenljivom kamatnom stopom sa prenosom zarade
 • Valuta: RSD 
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 50.000 RSD – 3.000.000 RSD*
 • Nominalna kamatna stopa:

- 6,95% (5.26% + 3M Belibor) za rok otplate do 36 meseci,

- 8,45% (6,76% + 3M Belibor) za rok otplate do 83meseca

 • Period otplarte: 6 - 83 meseca
 • Trošak obrade zahteva: 0%
 • Preveremena otplata: 0%

*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta

 

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi banka.
Reprezentativni primer

 

Iznos kredita Period NKS Rata EKS Iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
500.000 RSD 36 meseci 6.95% 15.427,12 RSD 8.51% 566.980,67 RSD
500.000 RSD 83 meseca 8.45% 7.975,62 RSD 10.03% 687.460,81 RSD

 

 

*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora za I kvartal je 1,69%.Fiksni deo nominalne kamatne stope je 5.26% za kredite na period otplate do 36 meseci. Fiksni deo nominalne kamatne stope za period otplate do 83 meseca iznosi 6.76% Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak održavanja računa 290 RSD mesečno. EKS obračunat na dan 23.01.2020.Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

Dinarski krediti za klijente sa prijemom zarade sa fiksnom kamatnom stopom

Detalji kredita:

 • Vrsta kredita: Gotovinski kredit fiksna kamatna stopa za klijente sa zaradom
 • Valuta kredita: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 50.000 RSD – 3.000.000 RSD*
 • Nominalna kamatna stopa: - 9,95%
 • Period otplate: 6 meseci – 83 meseca
 • Trošak obrade zahteva: 0%
 • Prevremena otplata: 0%

*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta

 

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Troškove premije osiguranja snosi banka.
Reprezentativni primer

 

Iznos kredita Period NKS Rata EKS Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
500.000 RSD 83 meseca 9.95% 8.356,91 RSD 10.44% 695.577,40 RSD

 

 

Nominalna kamatna stopa je fikna. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD. EKS obračunat na dan 23.01.2020.

Dinarski krediti za klijente sa prijemom zarade sa promenljivom kamatnom stopom

Detalji kredita:

 • Vrsta kredita: Gotovinski kredita promenljiva kamatna stopa za klijente sa zaradom
 • Valuta: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 50.000 RSD – 3.000.000 RSD*
 • Nominalna kamatna stopa: 9,45% (7,76%+3M Belibor)
 • Period otplate: 6 meseci – 83 meseca
 • Trošak obrade zahteva: 0%
 • Prevremena otplata: 0%

*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta

 

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi banka.
Reprezentativni primer

 

Iznos kredita Period NKS Rata EKS Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
500.000 RSD 83 meseca 9.45% 8.228,67 RSD 9.89% 684.850,78 RSD

 

 

Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora za I kvartal je 1,69%. Fiksni deo nominalne kamatne stope je 7.76 %. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD. EKS obračunat na dan 23.01.2020.Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

Dinarski krediti za klijente bez prijema zarade sa fiksnom kamatnom stopom

Detalji kredita:

 • Vrsta  kredita : Gotovinski kredit sa fiksnom kamatnom stopom bez zarade
 • Valuta: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 •  Iznos kredita: 50.000 RSD – 2.000.000 RSD*
 •  Nominalna kamatna stopa:

- 11,95% za rok otplate do 36 meseci

- 16,95% za rok otplate do 83 meseca

 • Period otplate: 6 meseci – 83 meseca
 • Trošak obrade zahteva:2,00%
 • Prevremena otplata: 0%

*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta

 

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi banka.
Reprezentativni primer

 

Iznos kredita Period NKS Rata EKS Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
500.000 RSD 36 meseci 11.95% 16.595,22 RSD 15.56% 619.865,47 RSD
500.000 RSD 83 meseca 16.95% 10.267,96 RSD 20.38% 889.141,99 RSD

 

 

Kamatna stopa je fiksna. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade zahteva 2,00%, trošak održavanja računa 290 RSD mesečno.EKS obračuna na dan 23.01.2020

Dinarski krediti za klijente bez prijema zarade sa promenljivom kamatnom stopom

Detalji kredita:

 • Vrsta  kredita : Gotovinski kredit sa promenljivom kamatnom stopom bez zarade
 • Valuta: RSD
 •  Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 •  Iznos kredita: 50.000 RSD – 2.000.000 RSD*
 •  Nominalna kamatna stopa:

- 11,45% (9,76% + 3M Belibor) za rok otplate do 36 meseci

- 16,95% (15,26% + 3M Belibor) za rok otplate do 83 meeseca

 •  Period otplate: 6 – 83 meseca
 •  Trošak obrade zahteva: 2,00%
 •  Prevremena otplata: 0%

*Maksimalan iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti klijenta

 

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi banka.
Reprezentativni primer

 

Iznos kredita Period NKS Rata EKS Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda
500.000 RSD 36 meseci 11.45% 16.476,12 RSD 14.99% 615.494,49 RSD
500.000 RSD 83 meseca 16.95% 10.267,96 RSD 20.38% 889.141,99 RSD

 

 

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora za I kvartal je 1,69%, fiksni deo je 9,76% za kredite na period do 36 meseci, 15,26% za kredite na period do 83 meseca. Dospeće rate svakog 5. u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak obrade kredita 2,00%, trošak održavanja računa 290 RSD mesečno. EKS obračunat na dan 23.01.2020.

Vrednost tromesečnog Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

Aplicirajte za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo