MasterCard Installment kartica

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Prijavite se za proizvod

MASTERCARD INSTALLMENT KARTICA

MasterCard Installment kreditna kartica Crédit Agricole banke je potpuno prilagodjena Vama jer sami birate visinu svoje mesečne rate koja Vam ostaje fiksna tokom celog perioda otplate, a u skladu sa Vašim potrebama I kreditnom sposobnošću. Na taj način ne možete doći u situaciju da ne kontrolišete visinu svojih mesečnih obaveza po kreditnoj kartici.

Ovom karticom možete bolje planirati refinansiranje obaveza po kreditnim karticama u drugim bankama.

Kamatna stopa po ovoj kreditnoj kartici iznosi 1.19% na mesečnom nivou za klijente sa zaradom u CAS i 1.39% na mesečnom nivou za klijente bez prenosa zarade u CAS.


Uslovi:

  • vrsta kredita: jednake mesečne rate;
  • valuta u kojoj se limit odobrava: RSD;
  • kriterijumi za indeksiranje: bez kriterijuma za indeksiranje;
  • depozit: po izboru klijenta mogućnost polaganja 100% depozita u valuti EUR;
  • iznos kredita: od 30.000 do 1.000.000 RSD; kamatna stopa je fiksna i obračunava se (konformnom metodom) i naplaćuje na kraju obračunskog perioda. Obračunski period je jedan kalendarski mesec; otplata: u zavisnosti od ugovorenog iznosa anuiteta; limit se izračunava na bazi 60 meseci i mesečnog anuiteta;
  • instrumenti obezbeđenja: solo blanko menica bez protesta korisnika, administrativna zabrana overena od strane poslodavca, osiguranje korisnika kredita od nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode) i trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) kao posledica nesrećnog slučaja, depozit - ukoliko klijent aplicira za karticu na bazi depozita.

Nominalna i efektivna kamatna stopa

Kamatne stope (na godišnjem nivou) Za klijente sa prenosom zarade u CAS Za klijente bez prenosa zarade u CAS
Nominalna kamatna stopa 15,25 % 18,02%
Efektivna kamatna stopa 17,43% 21,54%
Efektivna kamatna stopa obračunata na dan 28.06.2017. godine. Izračunat EKS je informativan i nije obavezijući za Banku.

Reprezentativni primer za klijente sa zaradom u CAS ukoliko je celokupan limit iskorišćen:

Iznos kredita Period otplate NKS Mesečni anuitet
EKS
206.600 RSD 60 meseca 15,25% 5.000,00 RSD17,43%
Iznos mesečnog anuiteta iznosi 5.000 RSD. U isti je uključen iznos mesečne naknade za održavanje računa, mesečna naknada za osiguranje, kamata i odgovarajući deo otplate glavnice.

Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u momentu odobravanja kredita: 150 RSD za klijenta koji prima platu u CAS ili 250 RSD za klijenta koji ne prima platu u CAS I klijente sa depozitom, održavanje kreditne partije – mesečna fiksna naknada; 246 RSD trošak izveštaja kreditnog biroa - jednokratna fiksna naknada; 50 RSD trošak menice – jednokratna fiksna naknada; 40 RSD osiguranje u slučaju nezgode - mesečna fiksna naknada.

MasterCard Installment

01 UNOS PODATAKA
02 PRIJAVA
03 POTVRDA