Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

POSEBNA PONUDA ZA ZAPOSLENE U PROSVETI

I pored izazovnih vremena u kojima živimo vi ste pokazali snagu i nastavili da savesno radite svoj posao i brinete o našoj budućnosti.
Zbog toga smo mi za vas kreirali posebno povoljnu ponudu naših proizvoda.
Hvala vam što znanjem pokrećete svet.

Vaša Crédit Agricole banka

 

Posebna ponuda za prosvetne radnike

Kredit dobrodošlice

Za Vas smo pripremili gotovinski kredit sa kamatnom stopom 0%, rokom otplate od  6 meseci i u iznosu od 60.000 RSD bez obaveznog prenosa zarade.

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Beskamatni gotovinski kredit bez obaveznog prenosa zarade za nove klijente Banke
 • Valuta: RSD 
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 60.000 RSD
 • Nominalna kamatna stopa: 0%
 • Period otplate: 6 meseci
 • Trošak obrade zahteva: 1.1%

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem

Reprezentativni primer:

BESKAMATNI GOTOVINSKI KREDIT BEZ OBAVEZNOG PRENOSA ZARADE
Reprezentativni primer za nove klijente Banke na dan 04.02.2021. godine
Vrsta kredita: Gotovinski kredit sa fiksnom kamatnom stopom bez zarade u Banci
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 60.000 RSD
Period otplate 6 meseci
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0,0%
Mesečna rata 10.000 RSD
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 3,91%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 60.660 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva 1,1%
1 menica 0 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 0 RSD
Gotovinski kredit po posebnim uslovima

Detalji kredita

 • Vrsta kredita: Beskamatni gotovinski kredit uz obavezan prenos zarade u Banku
 • Valuta: RSD 
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 50.000 - 240.000 RSD*
 • Nominalna kamatna stopa: 0%
 • Period otplate: 6 - 12 meseci
 • Trošak obrade zahteva: 0%

*Maksimalan iznos kredita se procenjuje individualno za svakog klijenta

 Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem
 • overena administrativna zabrana

Reprezentativni primer:

 

BESKAMATNI GOTOVINSKI KREDIT UZ PRENOS ZARADE
Reprezentativni primer za klijente koji prenose zaradu u Banku na dan 04.02.2021. godine
Vrsta kredita: Beskamatni gotovinski kredit uz obavezan prenos zarade
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 240.000 RSD
Period otplate 12 meseci
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) fiksna 0%
Mesečna rata 20.000 RSD
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 2,79%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 243.585 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva 0%
1 menica 50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Trošak održavanja paketa računa 299 RSD mesečno
Gotovinski kredit i kredit za refinansiranje

Detalji kredita:

 • Vrsta kredita: Gotovinski kredit u dinarima sa prenosom zarade i zaradom u Banci  
 • Valuta: RSD
 • Kriterijum za indeksiranje: nema kriterijuma za indeksiranje
 • Iznos kredita: 50.000 - 3.000.000 RSD*
 • Nominalna kamatna stopa:                
 • promenljiva 5% (4.12%+3M Belibor) za rok otplate do 60 meseci
 • promenljiva 7% (6.12%+3M Belibor) za rok otplate do 71 mesec
 • Period otplate: 6 - 71 meseci
 • Trošak obrade zahteva: 0%         

*Maksimalan iznos kredita se procenjuje individualno za svakog klijenta

 Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;
 • Osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Trošak premije osiguranja snosi banka.

Reprezentativni primer:

 

GOTOVINSKI KREDIT U DINARIMA SA PROMENLJIVOM KAMATNOM STOPOM
Reprezentativni primer za klijente koji prenose zaradu u Banku na dan 06.07.2021.godine
Vrsta kredita: Gotovinski kredit sa promenljivom kamatnom stopom
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Period otplate 30 meseci
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) promenljiva 5% (4.12%+ 3M Belibor)*
Mesečna rata 35.529,36 RSD
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 5,81%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 1.074.709,06 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva 0%
1 menica 50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Trošak održavanja paketa računa 299 RSD mesečno
*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora za III kvartal : 0.88%. Fiksni deo kamatne stope je 4,12%. Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.
GOTOVINSKI KREDIT SA PROMENLJIVOM KAMATNOM STOPOM
Reprezentativni primer za klijente koji prenose zaradu u Banku na dan 06.07.2021.godine
Vrsta kredita: Gotovinski kredit sa promenljivom kamatnom stopom
Valuta kredita: RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Period otplate 71 mesec
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) promenljiva 7% (6.12%+ 3M Belibor)*
Mesečna rata 17.242,39 RSD
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 7,89%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 1.245.241,37 RSD

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva 0%
1 menica 50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Trošak održavanja paketa računa 299 RSD mesečno
*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Belibora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Belibora za III kvartal : 0.88%. Fiksni deo kamatne stope je 6,12%. Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.
Auto kredit u EUR za kupovinu novog ili polovnog vozila

Detalji kredita:

 • Vrsta  kredita : Auto kredit indeksiran u evrima sa promenljivom kamatnom stopom
 • Valuta: EUR
 •  Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 •  Iznos kredita: 1.000 EUR  - 12.000 EUR
 •  Period otplate: 6 – 84 meseca (za polovna vozila maksimalni period 60 meseci)
 •  Učešće: minimum 30%
 •  Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou): promenljiva 3.99% (4.533%+3M Euribor)
 •  Trošak obrade zahteva: 0%

Kamatna stopa važi bez obaveznog prenosa zarade u Banku

Instrumenti obezbeđenja:

 • solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
 • overena administrativna zabrana;

Reprezentativni primer:

 

AUTO KREDIT INDEKSIRAN U EUR SA PROMENLJIVOM KAMATNOM STOPOM
Reprezentativni primer za kupovinu novog ili polovnog vozila za klijente bez prenosa zarade na dan 06.07.2021
Vrsta kredita: Auto kredit indeksiran u eurima sa promenljivom kamatnom stopom
Valuta kredita: EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Cena vozila 12.000 EUR
Iznos kredita 8.400 EUR
Učešće 3.600 EUR
Period otplate 60 meseci
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) promenljiva 3.99% (4.533%+3M Euribor)*
Mesečna rata 154,66 EUR
Dospeće rate Dospeće rate svakog 5. u mesecu
EKS (Na godišnjem nivou) 4,76%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 9.431,11 EUR

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva 0%
1 menica 50 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD
Trošak održavanja paketa računa 299 RSD mesečno
*Nominalna kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom tromesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost tromesečnog Euribora za III kvartal: -0.543%., fiksni deo: 4.533%.Vrednost Euribora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.
Stambeni kredit sa osiguranjem kod NKOSK

Detalji kredita:

 • Vrsta  kredita : Stambeni kredit sa promenljivom kamatnom stopom osiguran kod NKOSK
 • Valuta: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 •  Iznos kredita: 10.000 - 250.000 EUR
 • Učešće: minimum 20%
 • Period otplate: do 300 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 2,640% (3.183%+ 3M EURIBOR – 0.543%)
 • Administrativni trošak: 0%
 • Trošak osiguranja kod NKOSK: od 1,5%-3,5% (premija se obračunava u skladu sa važećom tarifom NKOSK)
 • Prevremena otplata: 0% - 1%
 • Bez troška održavanja kreditne partije

Instrumenti obezbeđenja:

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti;
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost

Reprezentativni primer:

 

STAMBENI KREDITI OSIGURAN KOD NKOSKA ZA PROSVETNE RADNIKE
Reprezentativni primer za stambeni kredit kod koga je nepokretnost obezbedjenje po kreditu (datum izrade obračuna 06.07.2021.)
Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
Valuta kredita: EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Kupoprodajna cena nekretnine 50.000 EUR
Učešće klijenta 10.000 EUR
Iznos kredita 40.000 EUR
Period otplate 300 meseci
Mesečna rata 182.28 EUR
Kamatna stopa ( na godišnjem nivou): 2,640% (3.183%+ 3M EURIBOR – 0.543%)
EKS (Na godišnjem nivou) 3,88%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 61.286,58 EUR

Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja

Naknada za obradu kreditnog zahteva 0%
Trošak osiguranja kredita kod NKOSK 1.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti *
Obrada kredita kod NKOSK-a 30 EUR, u dinarskoj protivvrednosti*
Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik tekućeg računa u Banci) promenjliv 299 RSD mesečno
Menice (tri) 150 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD*
Overa založne izjave 10.080 RSD*
Osiguranje nepokretnosti – godišnje 40 EUR*
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR*
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR*
Taksa za upis hipoteke 22.210 RSD*
Osiguranje života – godišnje (opciono) 100 EUR*
Održavanje kreditne partije Bez troška održavanja kreditne partije
Kamatna stopa po ovom kreditu je promenjiva i definiše se primenom tromesečnog EURIBOR-a (Reuters strana za Euribor), na koji se dodaje fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou.
Izmena vrednosti EURIBOR-a se vrši tako što se uzima vrednost tromesečnog EURIBOR-a koji važi na prvi radni dan u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju (prvi radni dan u martu, junu, septembru, decembru), a primenjuje se od prvog dana tekućeg kalendarskog tromesečje (prvi dan u januaru, aprilu, julu, oktobru ).Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan.01.06.2021. godine koja iznosi -0,543% fiksni deo: 3.183%. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta.
Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.
Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u CAS
*Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada javnih beležnika, Geodetskog zavoda, NKOSK-a,premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.
Stambeni kredit bez osiguranja kod NKOSK

Detalji kredita:

 • Vrsta  kredita : Stambeni kredit sa promenljivom kamatnom stopom bez osiguranja kod NKOSK
 • Valuta: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Iznos kredita: 10.000 - 250.000 EUR
 • Učešće: minimum 20%
 • Period otplate: do 300 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 2.84% (3,383% + 3M EURIBOR – 0.543%)
 • Administrativni trošak: 0%
 • Prevremena otplata: 0% - 1%
 • Bez troška održavanja kreditne partije

Instrumenti obezbeđenja:

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti;
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost

Reprezentativni primer:

 

STAMBENI KREDITI BEZ OSIGURANJA KOD NKOSKA ZA PROSVETNE RADNIKE
Reprezentativni primer za stambeni kredit kod koga je nepokretnost obezbedjenje po kreditu (datum izrade obračuna 06.07.2021.)
Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
Valuta kredita: EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Kupoprodajna cena nekretnine 50.000 EUR
Učešće klijenta 10.000 EUR
Iznos kredita 40.000 EUR
Period otplate 300 meseci
Mesečna rata 186.37 EUR
Kamatna stopa ( na godišnjem nivou): 2.84% (3,383% + 3M EURIBOR – 0.543%)
EKS (Na godišnjem nivou) 3,82%
Ukupan iznos kredita koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda 61.489,67 EUR

Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope

Naknada za obradu kreditnog zahteva 0%
Trošak održavanja računa (u slučaju da klijent nije već korisnik tekućeg računa u Banci) promenjliv 299 RSD mesečno
Menice (tri) 150 RSD
Izveštaj Kreditnog biroa 246 RSD*
Overa založne izjave 10.080 RSD*
Osiguranje nepokretnosti – godišnje 40 EUR*
Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR*
Procena vrednosti nepokretnosti 100 EUR*
Taksa za upis hipoteke 22.210 RSD*
Osiguranje života – godišnje (opciono) 100 EUR*
Održavanje kreditne partije Bez troška održavanja kreditne partije
Kamatna stopa po ovom kreditu je promenjiva i definiše se primenom tromesečnog EURIBOR-a (Reuters strana za Euribor), na koji se dodaje fiksna kamatna stopa na godišnjem nivou.
Izmena vrednosti EURIBOR-a se vrši tako što se uzima vrednost tromesečnog EURIBOR-a koji važi na prvi radni dan u mesecu koji prethodi narednom kalendarskom tromesečju (prvi radni dan u martu, junu, septembru, decembru), a primenjuje se od prvog dana tekućeg kalendarskog tromesečje (prvi dan u januaru, aprilu, julu, oktobru ).Za obračun je korišćena vrednost 3M EURIBOR na dan 01.06.2021. godine koja iznosi -0,543% fiksni deo: 3.383%. Dospeće rate svakog radnog dana u mesecu. Otplata kredita se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan dospeća anuiteta.
Ukoliko dođe do promene kursa EUR u odnosu na RSD, može doći do značajne promene ukupnog iznosa u dinarima koji se otplaćuje.
Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u CAS
*Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada javnih beležnika, Geodetskog zavoda,premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.

Aplicirajte za proizvod

...

Uspešno ste podneli zahtev. Bankarski savetnik će Vam se obratiti u najkraćem roku. Zahvaljujemo Vam se na poverenju. Vaša CA banka.

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo