Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
Valuta : RSD indeksiran u EUR

Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj

Iznos kredita: Iznos kredita: 500 - 10.000 EUR

Nominalna kamatna stopa - fiksna:

  • za ostale klijente: 11,95%
Period otplate: 6 - 36 meseci

Grejs period: 0 - 3 meseci

Učešće: minimalno 30%

Trošak obrade zahteva:


  • za ostale klijente: 2%
Prevremena otplata: 0%

Reprezentativni primer

Iznos
kredita
Depoziti Period NKS Rata EKS
Ostali klijenti5.000 eur 1500,00 eur 36 meseca 11,95% 165,95
36,38%
Kamatna stopa je fiksna. EKS obračunat na dan 04.01.2018. Dospeće rate svakog 05-og u mesecu. U EKS ulaze troškovi menice 50,00 RSD, troškovi kreditnog biroa 246,00 RSD, trošak održavanja računa za ostale klijente 290,00 RSD, trošak obrade zahteva 2% za ostale klijente, visina depozita, finansirano osiguranje 94,14 EUR.

Instrumenti obezbeđenja:

  • Instrumenti obezbeđenja: solo blanko menica bez protesta sa meničnim ovlašćenjem;
  • overena administrativna zabrana;
  • osiguranje korisnika kredita od nemogućnosti otplate kredita usled nastupanja nesrećnog slučaja (nezgode), gubitka zaposlenja ili bolničkog lečenja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

Kreditni kalkulator


Više informacija o proizvodu