Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR
 • Vrsta kredita: Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti
 • Valuta kredita: EUR
 • Kriterijum za indeksiranje: U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
 • Iznos kredita: 10.000 – 250.000 EUR
 • Učešće: 0% - 20%
 • Period otplate: do 300 meseci
 • Nominalna kamatna stopa: 3.882% + 6M Euribor
 • Administrativni trošak: 1% - 2%
 • Prevremena otplata: 0% - 1%*
 • Trošak održavanja kreditne kartije: 0.10% (na ostatak glavnice, jednom godišnje do kraja otplate kredita)

* Prevremena otplata iznosi, 1% od iznosa glavnice koja se prevremeno otplaćuje, i to ako je period između prevremene otplate i roka ispunjenja obaveze iz Ugovora o kreditu duži od jedne godine; Ako je ovaj period kraći, naknada će iznositi 0,5% od iznosa prevremeno otplaćene glavnice. Banka će naplatiti naknadu za prevremenu otplatu samo ako je iznos prevremene otplate u periodu od dvanest meseci veći od 1.000.000 dinara.

Reprezentativni primer:

Kupoprodajna
cena
nekretnine
Period
otplate
Učešće Iznos
kredita
NKS Rata EKS
43.000 EUR 360 meseci 13.000 EUR
30.000 EUR 3.690% 137.92 EUR 5.04%

Kamatna stopa je promenljiva i definiše se primenom estomesečnog Euribora i fiksnog dela. Vrednost šestomesečnog Euribora za IV kvartal: -0,192% fiksni deo: 3.882%. EKS obračunat na dan 04.10.2016. Dospeće rate svakog dana u mesecu.

Primer troškova koji prate odobrenje kredita u vrednosti od 30.000 EUR

 • Troškovi obrade kredita: 300EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Menica: 150 RSD (3 menice x 50 RSD),
 • Osnovni izvešaj Kreditnog biroa: 246 RSD,
 • Overa založne izjave: 10.080 RSD,
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Osiguranje života – godišnje: 100 EUR,
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti
 • Upis hipoteke: 20.000 RSD,
 • Održavanje kreditne partije: 0.10% na godišnjem nivou na preostali iznos glavnice

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost
 • Menica i menično ovlašćenje