Rentna štednja

Stranica mi je pomogla

OSTAVI KOMENTAR

Rentna štednja Credit Agricole banke Vam omogućava štednju po izuzetno povoljnim kamatnim stopama i mogućnost mesečne isplate kamate na položeni devizni i/ili dinarski depozit. Na taj način, tokom trajanja perioda oročenja možete raspolagati ostvarenom mesečnom kamatom koja Vam se isplaćuje kao renta, odnosno kao dodatni prihod.

  • Vrsta depozita: oročeni depozit sa mesečnom isplatom kamate
  • Valuta u kojoj klijent polaže depozit: EUR i RSD
  • Kriterijumi za indeksiranje depozita: nema kriterijuma za indeksiranje
  • Iznos sredstava koje Banka prima kao depozit: minimalno 3.000 EUR, odnosno 300.000 RSD
  • Period na koji se prima depozit: 6, 12 meseci za štednju u EUR; 6,12 i 24 meseca za štednju u RSD
  • Kamatna stopa: fiksna i iskazana na godišnjem nivou

Rentna štednja u EUR


Oročena štednja – valuta EUR

Iznos depozita

6 meseci

12 meseci

NKS

EKS

NKS

EKS

≥3.000 EUR

0,20%

0,17%

0,40%

0,34%

Rentna šednja u RSD


Iznos sredstava 6 meseci 12 meseci24 meseca
≥ 300.000 RSD
2,00% 2,50%3,00%

  • Dodatni troškovi: nema
  • Efektivna kamatna stopa na štednju u valuti RSD jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi

Reprezentativni primeri:

Iznos depozita

Valuta

Period

NKS

EKS

Iznos sa kamatom*

50.000

EUR

6 meseci

0,20%

0,17%

50.049,55 EUR

50.000

EUR

12 meseci

0,40%

0,34%

50.199,67 EUR

Iznos depozita Period NKS EKS Ukupno sa kamatom
300.000 RSD 6 meseci 2,00% 2,00% 302.948,38 RSD
300.000 RSD 12 meseci 2,50%2,50%307.415,40 RSD
300.000 RSD 24 meseca3,00% 3,00% 317.761,31 RSD

*iskazani iznos uključuje porez na prihod od kapitala po osnovu kamate. Isplata kamate po deviznoj štednji se vrši nakon odbitka poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a koji je Banka plaća u ime Deponenta.

Efektivna kamatna stopa je manja od nominalne kamatne stope zbog uključivanja poreza na kamatu u obračun EKS-a.

Crédit Agricole Srbija učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Preuzmi dokumenta