Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Detalji

24/12/2020
Izmena obaveštenje za pravna lica koja se bave spoljnotrgovinskim poslovanjem

Poštovani klijenti,

Credit Agricole Banka Srbija AD Novi Sad Vas ovim putem obaveštava da je Narodna banka Srbije 22.12.2020. godine donela odluku o odlaganju primene Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (u daljem tekstu: Uputstvo) koje je objavljeno u „Službenom glasniku RS“, br. 98/2020 od 10. jula 2020. godine. Planirani rok implementacije 01. Januar 2021. godine, pomeren je na 01. april 2021. godine.

Uputstvom je između ostalog izvršena izmena tačke 50. u smislu da su dopunjeni obavezni podaci koje treba da sadrže nalozi platnog prometa sa inostranstvom za poslove izvoza/uvoza robe (važi samo za šifru osnova 112 - Roba), i to:

- u nalogu za naplatu, koji obrađuje poslovna banka, uvedena je nova rubrika 12a u kojoj se navodi broj, godina i iznos fakture/profakture prema podacima sa rasporeda priliva koji ispostavljate

- u nalogu za plaćanje uvedena je nova rubrika 7a u kojoj se navodi broj, godina i iznos fakture/profakture koji se plaćaju nalogom koji ispostavljate

Dodatno napominjemo da se broj i godina kontrolnika ukidaju u nalogu.

Posebno ukazujemo da broj fakture/profakture koji se navodi u rasporedu priliva/nalogu za plaćanje treba da odgovara broju koji je naveden u jedinstvenoj carinskoj ispravi, (rubrika 44), odnosno koji će biti naveden u carinskoj ispravi ukoliko carinjenje robe nije izvršeno. Zbir naplaćenih, odnosno plaćenih iznosa navedenih po pojedinačnim fakturama/profakturama u rubrici 12a naloga za naplatu, odnosno 7a naloga za plaćanje, treba da bude jednak zbirnom iznosu navedenom u rubrici 12 odnosno 7, za šifru osnova 112. S tim u vezi, napominjemo da u jednom rasporedu priliva/nalogu za plaćanje može biti uneto i više faktura za šifru osnova 112, unosom pojedinačnog reda za svaku pojedinačnu fakturu. Broj fakture može da sadrži maksimalno 30 karaktera za jedan red osnova 112 - za jednu statistiku. Godina fakture se prikazuje u formatu od 4 cifre, na primer: 2020. Istim resporedom priliva/nalogom za plaćanje mogu biti obuhvaćene i naplate/plaćanja po fakturama koja nisu po šifri osnova 112. Ističemo da za druge šifre osnova nije potreban unos brojeva faktura u gore pomenute rubrike. Pored navedenog, rasporedi priliva/nalozi za plaćanje sa šifrom osnova 112 i posebnom oznakom 1 – Avans, moraju biti ispostavljeni kao poseban raspored priliva/nalog za plaćanje.

Posebno napominjemo da saglasno Uputstvu, privredni subjekti odgovaraju za tačnost unetih podataka o fakturama, a banke su u obavezi da sve statističke podatke iz rasporeda priliva i naloga za plaćanje dostavljaju Narodnoj banci Srbije, koja će sprovoditi logičku kontrolu unetih specifikacija i koja je ovlašćena za sprovođenje kontrole spoljnotrgovinskog poslovanja. Ukoliko u rasporedima priliva/nalozima za plaćanje ne dostavite broj, iznos i godinu fakture/profakture, banka je u obavezi da umesto nedostajućeg podatka unese jedinstvenu oznaku/šifru, koja će Narodnoj banci Srbije ukazivati na to da privredni subjekt Banci nije dostavio podatke. Stoga, posebno naglašavamo da je važno da podaci o fakturama, odnosno profakturama za uvoz ili izvoz robe budu ispravno navedeni, jer time privredni subjekti dodatno potvrđuju da svoje poslovanje obavljaju u skladu sa propisima iz oblasti deviznog poslovanja, čiju kontrolu sprovodi Narodna banka Srbije. Ispravnim unosom podataka o fakturama, ili profakturama se u značajnoj meri oslobođate obaveze dokazivanja kontrolnim organima, da je roba koja je plaćena i uvezena, odnosno da je izvezena roba naplaćena.

Imajući u vidu da izmenjene odredbe Uputstva koje navodimo u ovom dopisu stupaju na snagu 1. aprila 2021. godine, molimo Vas da blagovremeno preduzmete sve neophodne korake, kako biste od 01.04.2021. bili u mogućnosti da Banci dostavite tražene podatke uz raspored priliva/nalog za plaćanje, prilikom korišćenja šifre osnova 112.

Nalog za plaćanje pema inostranstvu (obrazac 70) možete preuzeti ovde.

U slučaju da imate potrebu za nekim dodatnim pitanjem, ili imate sugestiju, koristimo priliku da vas uputimo da nam se obratite na e-mail adresu devizno@creditagricole.rs.

S poštovanjem,
Vaša Crédit Agricole banka

Povezani proizvodi u ponudi Crédit Agricole banke

Chat
 

Elektronsko bankarstvo