Fiksna telefonija tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Obaveštenje o prestanku moratorijuma po kreditnim obavezama

 

Kao jednu od mera za ublažavanje posledica pandemije virusa Covid19, CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD NOVI SAD (dalje: Banka) uvela je moratorijum na obaveze u trajanju od 90 dana koji je definisan od strane Narodne banke Srbije Odlukom o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema „Službeni glasnik RS 33/2020“ (dalje: Odluka NBS), koja je stupila na snagu 18. marta 2020. godine.

Imajući u vidu da navedeni period ističe, ovim putem Vas obaveštavamo da zastoj u otplati obaveza prema Banci prestaje da važi 29.06.2020. godine, odnosno od 30.06.2020. godine počinje da se primenjuje redovan obračun kao i naplata obaveza koje su u periodu  moratorijuma bile u stanju mirovanja.

Za kredite po kojima obaveze po planu otplate dospevaju svakog 30. dana u mesecu, mirovanje u otplati se primenjuje i na dan 30.06.2020, odnosno redovan obračun i naplata obaveza po ovim kreditima počinje od 01.07.2020. godine.

Banka će nove planove otplate kredita dostaviti korisnicima, po prestanku primene moratorijuma, bez dodatnih troškova.

Ukoliko ste imali neizmirene obaveze pre početka moratorijuma, molimo Vas da ih izmirite, tako što ćete obezbediti sredstva na računu.

U nastavku možete pronaći više informacija po pojedinačnim kreditnim proizvodima na koje je moratorijum bio primenjen.

Nastavak otplate dugovanja za fizička lica

 

U skladu sa Odlukom NBS, a u zavisnosti od vrste kreditnog proizvoda na koji se primenjivao moratorijum, Banka primenjuje osnovni model obračuna na sledeće načine:

Za korisnike kredita, Banka će po završetku perioda moratorijuma, na ostatak duga (nedospela glavnica) pripisati redovnu kamatu iz perioda moratorijuma i kreirati novi plan otplate produžen za period moratorijuma. Tokom trajanja moratorijuma obračunata redovna kamata odgovara iznosu redovne kamate iz aktuelnog plana otplate pre stupanja na snagu Odluke NBS. Otplata anuiteta će se nastaviti prema novom planu otplate.

Za korisnike dozvoljenog prekoračenja po tekućim računima, ukupna redovna (ugovorena) kamata koja je obračunata tokom trajanja moratorijuma biće naplaćena u naredna tri meseca, uz redovne mesečne obračune kamate za mesec jun, jul i avgust, poslednjeg dana u mesecu (npr. ukoliko se moratorijum primenjivao tri meseca, obračunata kamata u tom periodu biće naplaćena 30.06. (obračunata kamata za mesec mart i redovna kamata za jun), 31.07. (obračunata kamata za mesec april i redovna kamata za jul),  i 31.08. (obračunata kamata za mesec maj i redovna kamata za avgust).

Za korisnike revolving kreditnih kartica, ukupna obračunata  kamata i naknade biće pripisane glavnici duga i naplaćivaće se redovnom dinamikom (preko revolving rate). O visini obaveza tokom moratorijuma Banka je redovno obaveštavala klijente putem izvoda.

Za korisnike kartica kod kojih se transakcije dele na rate, dospeće svih rata se pomera za dodatna 3 meseca i dospevaće sukcesivno po mesecima nakon isteka moratorijuma. Ukupno obračunata kamata i naknade biće pripisane glavnici duga i naplaćivaće se redovnom dinamikom (preko revolving rate).  

Za korisnike Installment kreditne kartice ukupno obračunata kamata i naknade biće pripisani nedosplim obavezama (potrošnji) i naplaćivaće se redovnom dinamikom preko mesečne rate.

Nastavak otplate dugovanja za pravna lica i predizetnike

 

U skladu sa Odlukom NBS, a u zavisnosti od vrste kreditnog proizvoda na koji se primenjivao moratroijum, Banka primenjuje osnovni model obračuna na sledeće načine:

Za korisnike kredita, Banka će po završetku perioda moratorijuma, na ostatak duga (nedospela glavnica) pripisati redovnu kamatu iz perioda moratorijuma i kreirati novi plan otplate produžen za period moratorijuma. Tokom trajanja moratorijuma obračunata redovna kamata odgovora iznosu redovne kamate iz aktuelnog plana otplate pre stupanja na snagu Odluke NBS. Otplata anuiteta će se nastaviti prema novom planu otplate. 

Za korisnike dozvoljenog prekoračenja po računima i revolving kredita, ukupna redovna (ugovorena) kamata koja je obračunata tokom trajanja moratorijuma, biće naplaćena u jednakim iznosima u naredna 3 meseca, uz redovne mesečne obračune kamate, počevši od 30.06.2020. Za korisnike kod kojih je  period moratorijuma trajao manje ili više od 3 meseca, kamata iz moratorijuma biće naplaćena u narednim mesecima shodno broju meseci u moratorijumu, počevši od 30.06.2020.  

 Za korisnike Metro revolving kreditnih kartica, ukupna obračunata  kamata i naknade biće pripisane glavnici duga i naplaćivaće se redovnom dinamikom (preko revolving rate). O visini obaveza tokom moratorijuma Banka je redovno obaveštavala putem izvoda.

Za korisnike Bussiness charge kartice, ukupno obračunata kamata, naknade i potrošnja iz perioda moratorijuma, biće ravnomerno raspoređene na tri meseca. Naplata obaveza iz moratorijuma će biti vršena uz redovne mesečne obračune iz tekućeg meseca (30.06, 31.07, 31.08).

Nastavak otplate dugovanja za poljoprivredna gazdinstva

 

U skladu sa Odlukom NBS, a u zavisnosti od vrste kreditnog proizvoda na koji se primenjivao moratorijum, Banka primenjuje osnovni model obračuna na sledeće načine:

Za korisnike kredita, Banka će po završetku perioda moratorijuma, na ostatak duga (nedospela glavnica) pripisati redovnu kamatu iz perioda moratorijuma i kreirati novi  plan otplate produžen za period moratorijuma. Tokom trajanja moratorijuma obračunata redovna kamata odgovara iznosu redovne kamate iz aktuelnog plana otplate pre stupanja na snagu Odluke NBS. Otplata anuiteta će se nastaviti prema novom planu otplate.

Za korisnike dozvoljenog prekoračenja po tekućim računima, ukupna redovna (ugovorena) kamata koja je obračunata tokom trajanja moratorijuma biće naplaćena u naredna tri meseca, uz redovne mesečne obračune poslednjeg dana u mesecu (npr. ukoliko se moratorijum primenjivao tri meseca, obračunata kamata u tom periodu će biti naplaćena 30.06. (obračunata kamata za mesec mart), 31.07. (obračunata kamata za mesec april),  i 31.08. (obračunata kamata za mesec maj).

Za korisnike Agro Grand Prix kreditnih kartica, dospeće svih rata se pomera sa za dodatna 3 meseca i dospevaće sukcesivno po mesecima nakon isteka moratorijuma. Ukupno obračunata kamata i naknade biće pripisane glavnici duga i naplaćivaće se redovnom dinamikom (preko revolving rate).  

  

 

U skladu sa preporukom Narodne banke Srbije, Banka nudi alternativne modele izmirivanja obaveza koje su obuhvaćene moratorijumom, koji podrazumevaju sledeće:

  1. da po isteku moratorijuma korisnik plati odjednom sve obaveze  iz perioda moratorijuma (glavnicu, kamatu i naknade);
  2. da po isteku moratorijuma korisnik plati samo kamatu koja se odnosi na period moratorijuma.

U slučaju da želite jednu od ove dve mogućnosti potrebno je da se obratite sa zahtevom najbližoj filijali Banke ili pozivom na broj telefona 0700 700 500 za pozive iz mreže fiksne telefonije, odnosno na + 381 (0)21/4876-888 za pozive sa mobilnih telefona i iz inostranstva.

Ukoliko ne želite nijednu od ove dve mogućnosti, servisiranje Vaših kreditnih obaveza se nastavlja u skladu sa novim planom otplate koji će Vam Banka dostaviti u narednom periodu, bez dodatnih troškova.

Chat
 

Elektronsko bankarstvo